Kaupunginhallitus esittää valtuustolle kaupungintalon laajaa peruskorjausta kolmessa vuodessa

Julkaistu 24.4.2023 17:35

Laajassa peruskorjauksessa uusittaisiin myös talotekniikka. Korjauksen kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa.

Kaupungintalon edustaa sinisen taivaan alla.

Kaupunginhallitus kokoontui 24.4.2023 käsittelemään muun muassa kaupungintalon peruskorjausta. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle tilajaoston esityksen mukaisesti, että kaupungintalo korjataan seuraavan kolmen vuoden aikana niin, että myös talotekniikka uusitaan. Tällä vaihtoehdolla kaupungintalolle saavutettaisiin pisin elinkaari ja sisäilma saataisiin varmimmin kuntoon. Lisäksi kaupungintalo saataisiin mahdollisimman nopeasti siihen käyttöön, johon se on tarkoitettu. Laajan korjauksen kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa ja se vaatisi vuosille 2024–2026 investointimäärärahan.

Kaupungintalon perusmuuri on korjattu vuonna 2021. Varsinaisen peruskorjauksen kilpailutus on tällä hetkellä keskeytetty. Remontti on arvoltaan niin suuri, että kilpailutusta ei voida jatkaa, ennen kuin kaupunginvaltuusto on linjannut remontin toteuttamisen periaatteita. 

Kaupunginhallituksesta peruskorjauksen laajuus etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Tämän jälkeen tilajaosto tarkastelee hankkeen toteutusmuotoa. 

Lopullisesti kaupungintalon korjauksesta päättää kaupunginvaltuusto.

RoPSin maksusuunnitelmasta sovittava kesäkuun loppuun mennessä

Kaupunginhallitus hyväksyi Rovaniemen Palloseura ry:n ja sen markkinointiyhtiön Blue Idea Oy:n yhteisvastuullisten velkojen perinnän keskeyttämisen maksujärjestelyjen eli uuden maksusuunnitelman neuvottelujen ajaksi. RoPS ry on tehnyt esityksen kaupungille uudesta maksusuunnitelmasta. 

Perinnän keskeyttämisen edellytyksenä on, että maksusuunnitelmasta tulee sopia 30.6.2023 mennessä. Mikäli maksujärjestelyt eivät toteudu määräaikaan mennessä tai neuvottelut RoPS ry:n kanssa päättyvät tuloksettomina, kaupunki siirtää velat takaisin perintään. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että se saa katsauksen neuvottelujen etenemisestä 29.5.2023. 

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen maksusuunnitelman jatkosta voidaan tarkemmin päättää hyvinvointi- ja elinvoimalautakunnissa. 

Osallistuvaan budjetointiin kaksivuotinen toimintamalli 

Kaupunginhallitus päätti, että osallistuvaa budjetointia jatketaan jatkossa kaksivuotisella toimintamallilla. Ensimmäinen vuosi varataan ideoinnille, yhteiskehittämiselle ja äänestämiselle ja toinen vuosi toteuttamiselle. 

Osallistuvaa budjetointia on kokeiltu vuosien 2022 ja 2023 aikana. Vuonna 2023 toteutettaviksi teoiksi rovaniemeläiset äänestivät ideointi- ja yhteiskehittämisvaiheiden jälkeen frisbeegolfradan Mäntyvaaraan ja toiminnallisen puiston Korkalovaaraan. Seuraava ideointivaihe käynnistetään keväällä 2024.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöönsä ja arkeensa. Lisäksi edistetään kaupungin ja sen sidosryhmien välistä vuoropuhelua ja parannetaan asukkaiden hyvinvointia.

Asemakaavamuutoksia Teollisuustiellä

Kaupunginhallitus päätti asettaa Alakorkalossa osoitteessa Teollisuustie 50 sijaitsevan asemakaavan muutosehdotuksen ja tonttijaon julkisesti nähtäville. Lisäksi muutosehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. 

Muutoksessa jätteenkäsittelyalueen käyttötarkoitus muutettaisiin siten, että se mahdollistaisi osalle korttelialueesta liiketoimintaa ja osalle teollisuus- ja varastotoimintaa. Alueelle kaavailtiin aikoinaan uutta voimalaa, mutta voimalahanke ei ole toteutunut. Kaupunki on varannut alueen J&J Lakkapää Oy:lle, jolla on tavoitteena toteuttaa alueelle rakennustarvikemyymälä ja varastoalue. Samassa yhteydessä myös viereinen vuokra-alue kaavoitettaisiin teollisuuskorttelialueen jatkeeksi. Asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös päivitetyn asemakaavamuutoksen tontille osoitteeseen Teollisuustie 17, jonne on tarkoitus rakentaa Kärkkäisen tavaratalo. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen lokakuussa 2022. Lapin ely-keskus jätti asiasta oikaisukehotuksen, jonka mukaan tontin maaperän mahdollinen pilaantuminen tulee huomioida kaavassa. Tontilla aiemmin sijanneiden öljysäiliöiden alueella suoritettiin maaperätutkimus, jossa yhdestä koekuopasta havaittiin lisätutkimusta edellyttävää öljyhiilivetypitoisuutta. Kaupunginhallituksen nyt hyväksymiä kaavamääräyksiä on päivitetty lisäämällä merkintä, jonka mukaan tontin maaperä on puhdistettava ennen rakentamistöiden aloittamista. Seuraavaksi päivitetty asemakaavamuutos menee valtuuston käsittelyyn. 

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja on julkaistu verkkoisivuillamme (linkki alla). 

Jaa sivu