Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Kaupunginhallitus käsittelee 2.9. kokouksessaan kuluvan vuoden talousarviomuutoksia
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Päätösten ennakkotiedotteet

Kaupunginhallitus käsittelee 2.9. kokouksessaan kuluvan vuoden talousarviomuutoksia 

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee 2.9. kokouksessaan vuoden 2019 talousarvioon tehtäviä muutoksia. Muutostarpeita kaupungin talouteen aiheuttavat muun muassa koko maan täsmentyneet veroennusteet, toimintamenojen kasvu ja ennakoitua suuremmat poistot.

Vuoden 2019 alussa käyttöön otetun tulorekisterin ilmoituspuutteet ovat laskeneet palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä - 1,1 %. Koko maassa kunnalisverojen kertymä on tulorekisteriin liittyvien ongelmien vuoksi yli 400 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän. Tätä vajetta ei saada kurottua umpeen kuluvan vuoden aikana, minkä vuoksi Kuntaliiton korjattu ennuste arvioi Rovaniemen verokertymäksi noin 254 miljoonaa euroa, eli - 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. 

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa toimintakatteen kasvuksi arvioitiin 1,9, %. Heinäkuun loppuun mennessä toteutunut kasvu on ollut 4,8 %. Toimintamenoihin varatut määrärahat ovat ylittymässä eniten perusturva-, koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. Lisämäärärahan tarve on esityksen mukaan 11,5 miljoonaa euroa. Määrärahavähennyksiä kuluvan vuoden talousarvioon esitetään yhteensä 3,5 miljoonan euron edestä. 

Perusturvapalveluissa toimintamenot ovat kasvaneet erityisesti erikoissairaanhoidon osalta. Sivistyspalveluissa menoja ovat lisänneet varhaiskasvatuksen ennakoitua pienempi asiakasmaksujen toteuma ja palvelujen suurempi kysyntä. Säästöjä on saatu aikaan muun muassa vähentämällä virkamatkoja ja jättämällä täyttämättä avoimia vakansseja kaupunginhallituksen ja vapaa-ajan lautakunnan alaisessa toiminnassa. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin kulttuuri- ja liikuntapalveluissa sekä teknisen ja ympäristölautakunnan osalta. 

Arvioiduista rahoitustuotoista jää toteutumatta miljoona euroa. Kirjanpidollisia poistoja on tehtävä yhteensä 7 miljoonaa euroa talousarvioon arvioituja poistoja enemmän. Suuremmat poistot johtuvat pääosin käytöstä poistetuista rakennuksista ja teknisen toimen uudet investoinnit kasvattavat poistoja noin 1,1 miljoonan euron edestä. 

Muutosten myötä kaupungin toimintakate heikkenee - 372 miljoonaan euroon ja vuosikate - 12 miljoonaan euroon. Tuloslaskelman alijäämä kasvaa - 31 miljoonaan euroon. Vuoden 2019 talousarvio laadittiin 9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Uuden kaupunginjohtajan rekrytointia esitetään käynnistettäväksi 

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen on jättänyt 21.8.2019 kaupunginvaltuustolle osoitetun eroilmoituksen. Lotvonen siirtyy eläkkeelle 1.9.2020. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala esittää, että virka täytettäisiin kahdeksan vuoden määräajaksi. Virkakausi jakautuisi viiden vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka jälkeen virkakautta voitaisiin kaupunginhallituksen harkinnan perusteella jatkaa kolme vuotta. Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdoista ja määräaikaisuudesta päättää kaupunginvaltuusto. Määräaikaisen kaupunginjohtajan rekrytointi edellyttää kaupunginvaltuustolta hallintosäännön muutosta.

9. kaupunginosan asemakaavamuutos etenemässä valtuustoon

Kaupungihallitukselle esitetään myös, että 9. kaupunginosan Teollisuus-, Halli- ja Lampelankadun ympäristön asemakaavamuutos vietäisiin valtuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa alue palvelemaan paremmin kaupallista toimintaa, johon Teollisuuskylän ja Eteläkeskuksen toiminnot ovat viime vuosina suuntautuneet. 

Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 24.6. - 23.7.2019, jossa voimassa oleva asemakaava, asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako sekä muut kaava-asiakirjat pidettiin julkisesti nähtävillä. Nähtävillä olon aikana muutosehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

 

Kaupunginhallituksen esitylista on luettavissa täältä: http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_292019