Kaupunginhallitus käsittelee kaavoitusasioita ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa

Julkaistu 6.10.2021 16:15

Kaupunginhallituksen kokous.jpg

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 11.10.2021 käsittelemään muun muassa kaavoitusasioita ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa. 

Kaupunginhallitus saa lisäksi tiedokseen tuulivoimarakentamisselvityksen, jossa on kartoitettu tuulivoimatuotannon potentiaaliset alueet Rovaniemellä. Selvityksen tavoitteena on saada tarkempaa tietoa päätöksenteon tueksi sekä tietoa mahdollisten alueiden kelpoisuudesta mm. luonnonsuojelun, matkailun, puolustusvoimien ja lentoliikenteen aiheuttamat rajoitukset huomioiden.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vahvemmin osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma vuosille 2022–2025. Suunnitelmassa esitetään neljä painopistettä, joiden sisältämistä ilmiöistä valitaan vuosittain yksi teema – vuoden 2022 teema olisi lasten ja nuorten mielen hyvinvointi. Tavoitteena on, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liitetään vahvemmin osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua. Kaupunginjohtaja esittää, että suunnitelma viedään valtuustoon päätettäväksi osana Rovaniemen kaupungin talousarviota 2022.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa esitetyt painopisteet: 

  • Takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun.
  • Tuemme yhteisöllisyyden vahvistumista.
  • Kavennamme hyvinvointieroja.
  • Edistämme terveellisiä elämäntapoja. 

Valionrannan ja Vikajärven kaavamuutosehdotukset julkisesti nähtäville

Kaupunginjohtaja esittää, että Valionrannan asemakaavan muutosehdotus asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Alueelle on tarkoitus rakentaa kongressi-kylpylähotelli ja kolme asuinkerrostaloa. Kaavaehdotuksessa jalankulku- ja moottorikelkkareitti kulkee hotellin edestä, ja hotellin ja asuinkerrostalojen välistä kulkee kevyen liikenteen reitti ranta-alueelle. Asemakaavamuutos on ollut valmisteluvaiheessa julkisesti nähtävillä huhtikuussa 2021, ja alueelle on laadittu muun muassa ajantasainen liikennemeluselvitys. Tavoitteena on, että ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen vuoden 2021 lopussa sopimuskumppanin Lapland Hotelsin kanssa solmittaisiin sitovat sopimukset toteutuksesta ja rakentamisjärjestyksestä.

2711 asuntotarkastelu - järveltä lähempää.jpgHavainnekuva Valionrannan hotelli- ja asuinkerrostalorakennuksista. 

Myös Vikajärven osayleiskaavan muutosehdotus esitetään asetettavaksi julkisesti nähtäville. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pienimuotoisen matkailutoiminnan kehittäminen. Kaavan muutosluonnos on ollut valmisteluvaiheessa julkisesti nähtävillä lokakuussa 2020. 

Lisäksi kaupunginhallitus käsittelee Lehtojärven osayleiskaavamuutosta, jolla on tarkoitus laajentaa perinnekylärakentamista ja puurakentamista Lehtojärven alueella. Kaavamuutoksella muodostuisi 15 uutta rakennuspaikkaa. Aloite osayleiskaavamuutoksesta on lähtenyt kylätoimikunnalta ja maanomistajilta. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy muutosesityksen, se etenee kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

Kaava-asiakirjat ovat kaavaprosessissa virallisesti nähtävillä yleensä kaksi kertaa, luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Näissä kuulemisvaiheissa kuntalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteitä kaavasta. Lopullisen hyväksynnän merkittäville asemakaavoille ja yleiskaavoille antaa kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallituksen 11.10.2021 kokouksen esityslista

Jaa sivu