Kaupunginhallitus käsitteli matkailu- ja markkinointiasioita sekä koronahankintaa

Julkaistu 15.1.2024 17:35

1085_111082_pajakylä.jpg
Napapiirin kehittämisrahalla on tarkoitus edistää esimerkiksi alueen ympärivuotista viihtyisyyttä.
Kaupunginhallitus käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan muun muassa matkailuun ja markkinointiin liittyviä asioita. Käsittelyssä oli myös koronajäljitykseen liittyvä hankinta ja siihen liittyvät jatkotoimenpiteet. 

Tutkintapyyntö koronajäljityshankinnasta

Kaupunginhallitus päätti tehdä tutkintapyynnön koronajäljityksen hankintaan liittyvässä asiassa. Tutkintapyyntö koskee kaupungin silloisen vt. sosiaali- ja terveysjohtajan, hyvinvointilautakunnan sekä koronajäljitystä tarjonneen Exsarcio Oy:n toimia. 

Taustalla on vuosina 2021–2022 tehty hankinta, jota ei kilpailutettu. Rovaniemen kaupunginvaltuusto ei myöntänyt vt. sosiaali- ja terveysjohtajalle ja hyvinvointilautakunnalle vastuuvapautta vuoden 2022 tilinpäätöksestä. Valtuusto edellytti kesäkuussa 2023, että on ensin selvitettävä, onko asiasta aiheutunut kaupungille vahinkoa. 

Selvitettäviä kysymyksiä ovat olleet muun muassa, täyttääkö kyseinen hankinta suorahankinnan edellytykset, onko vastuussa ollut viranhaltija ylittänyt toimivaltansa ja mikä on lautakunnan virkavastuu asiassa. Selvitettävänä on ollut myös, mikä on Exsarcion Oy:n mahdollinen osuus asiaan. Saatujen selvitysten perusteella hankinnassa ei voitu varmistua siitä, mihin laskutus perustui. Lisäksi kaupungilla ei ole tiedonsaantioikeutta joihinkin selvittämisen kannalta keskeisiin asiakirjoihin. 

Asia on jäänyt kaupungin tekemistä selvityksistä huolimatta epäselväksi. Virkavastuulla tapahtuneen mahdollisen virheellisen menettelyn vähäisyyden arviointi kuuluu syyttäjän ja lopulta tuomioistuimen harkittavaksi. Tämän vuoksi kaupunginhallitus katsoi, asiassa on perusteltua tehdä tutkintapyyntö esitutkintaviranomaiselle eli poliisille. 

Napapiirille kehittämisrahaa 

Kaupunginhallitus hyväksyi Napapiirin kehittämisrahaston käyttösuunnitelman vuodelle 2024. Kaupunki myöntää kehittämisrahaa ensi vuodelle 115 000 euroa, jotka kohdennetaan kaupungin omistamiin alueisiin. Kehittämiskohteita olisivat muun muassa Joulupukin pajakylän langattoman verkon ja live-kameran ylläpito sekä kaupungin alueiden ympärivuotisen viihtyisyyden edistäminen ja vihersuunnitelman toteutus. Lisäksi rahaa varataan mahdollisen joulutorin suunnitteluun ja toteutukseen. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti vuokrata Napapiiriltä matkailua palvelevan tontin ja maa-alueen Santa Claus Holiday Village Oy:lle. 

Kukanniemeen lisää rakennusaikaa 

Kaupunginhallitus päätti päivittää Kemijoen rannalla Pöykkölän ja Katajarannan välissä sijaitsevaan Kukanniemeen suunnitteilla olleen matkailupalvelualueen maankäyttösopimusta. Rakentamisen edellytykset eivät kuitenkaan ole täyttyneet, sillä matkailurakentamiseen merkittyä tonttia ei ole liitetty vesihuollon toiminta-alueeseen. Kyseinen tontti oli asemakaavassa aiemmin viheralue, mutta kaavamuutoksen yhteydessä kaupungin olisi tullut liittää se vesihuollon ulottuviin. 

Tämän vuoksi kaupunki muuttaa sopimusta mm. siten, että maanomistajan tulee rakentaa tontille viiden vuoden kuluessa siitä, kun tontti on rakentamiskelpoinen. Tontti katsotaan rakentamiskelpoiseksi, kun päätös tontin alueen liittämisestä vesihuollon toiminta-alueeseen on lainvoimainen. Aiemmassa maankäyttösopimuksessa rakentamisen määräaikana oli tammikuu 2023. Matkailurakennuksia ei ole toistaiseksi rakennettu. 

Hallitus hyväksyi House of Laplandin ja Visit Rovaniemen markkinointisopimukset 

Kaupunginhallitus päätti myöntää House of Laplandille 177 628 euron suuruisen perusrahoituksen vuodelle 2024. Perusrahoitus katsotaan mahdollistavan yhtiön hallitun siirtymisen osaksi Lapin liiton toimintaa. Kaupunginhallitus antoi joulukuussa Lapin liitolle kannanoton. Rovaniemen kaupunki kannatti House of Laplandin hallituksen ja kuntajohtajakokouksen puoltamaa vaihtoehtoa yhtiön toiminnan siirtämisestä Lapin liittoon.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n eli Visit Rovaniemen palvelusopimuksen, jonka kokonaishinta on 760 000 euroa. Vuoden 2024 sopimuksessa on painotettu erityisesti matkailun ympärivuotisuutta, kestävää kehitystä ja lumettoman ajan markkinointia. Kaupunginhallitus edellyttää, että tulevassa markkinoinnissa huomioidaan myös maata pitkin matkustaminen.

Kokouksen pöytäkirja on julkaistu verkkosivuillamme (linkki alla).