Kaupunginhallitus kokoontui: osavuosikatsaus, Vaaranlammen kouluhanke sekä Ojanperän ja Pöyliörannan asemakaavat etenevät valtuustoon

Julkaistu 29.8.2022 18:25

Ilmakuva Vaaranlammen koulualueesta.
Vaaranlammen kouluhankkeen etenemistä ja onnistumista seuraamaan asetetaan ohjausryhmä.
Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 29.8. käsittelemään muun muassa talousasioita ja asemakaavamuutoksia sekä Vaaranlammen kouluhanketta. 

Osavuosikatsaus: vuoden alkupuoli ennalta arvaamaton 

Kaupunginhallitus päätti esittää vuoden 2022 osavuosikatsausta ajalta 1.1.-30.6.2022 valtuustolle tiedoksi. Peruskaupungin talous oli kesäkuun lopussa 6,1 miljoonaa euroa alijäämäinen, koko konsernin talous puolestaan 7,68 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2022 ensimmäisellä puolisko oli ennalta arvaamaton. Koronapandemia vaikutti edelleen toimintakuluihin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset näkyivät muun muassa elintarvikkeiden, rakennustarvikkeiden ja energian hinnassa ja saatavuudessa. Tämän vaikutukset näkyivät eri tavoilla konsernin eri osissa. 

Rovaniemi-konsernin näkökulmasta erityisesti sähkön markkinahintojen nousu näkyy koko konsernin talouden positiivisena kehityksenä. 

Varhaiskasvatuksen, perhe- ja sosiaalipalveluiden ja ikäihmisten palveluiden kasvanut palveluntarve sekä koronaliitännäiset kulut ja siirtoviivemaksut aiheuttavat lisämäärärahan tarpeen. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen lisätä peruskaupungin määrärahoja 17,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi investointimäärärahoihin lisätään 0,3 miljoonaa euroa maa- ja katualueiden hankintaan. Verotuloarvioon lisätään 14,69 miljoonaa euroa, ja valtionosuusarviota puolestaan vähennetään 3,36 miljoonaa euroa.

Hallitus hyväksyi myös esityksen hakea valtiovarainministeriöltä miljoonan euron korotusta harkinnanvaraiseen valtionosuuteen vuodelle 2022.

Kaupunki pyytää sairaanhoitopiiriä korjaamaan siirtoviivemaksujen korotuksen

Kaupunginhallitus päätti vaatia Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitusta korjaamaan perussopimuksen vastaisen asiavirheen päätöksessään siirtoviivemaksujen korottamisesta. Siirtoviivemaksuilla tarkoitetaan maksuja, joita sairaanhoitopiiri perii jäsenkunnilta siltä ajalta, jolloin ne eivät pysty tarjoamaan erikoissairaanhoidon vuodeosastolla odottaville potilaille jatkohoitopaikkaa.

Lapin sairaanhoitopiiri päätti vuoden 2021 lopussa siirtoviivemaksujen korottamisesta. Rovaniemen kaupunki katsoo, että kaavamaisesti korotetut siirtoviivemaksut ovat perusteettomia, sillä ne eivät ole sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaisia. Perussopimus edellyttää, että siirtoviivemaksujen hinnoittelun perusteena on omakustannushinta. 

Ojanperän ja Pöyliörannan asemakaavamuutoksille vihreää valoa 

Kaupunginhallitus päätti esittää Ojanperän ja Pöyliörannan asemakaavamuutoksia valtuustolle hyväksyttäväksi. 

Ojanperän asemakaava käsittää Kemijoen itäpuolentien ja joen välisen alueen. Alueelle on merkitty 58 erillispientalojen korttelialueen tonttia, 4 asuinpientalojen tonttia sekä yksi asuinpientalojen korttelialueen tontti, jolle voidaan sijoittaa myös palveluasumista. Tonteista 19 on rakentamatonta. Koko Ojanperän kaavan pinta-alasta on asumisen alueita noin 21 %, ryhmäpuutarha-aluetta 5 %, suojelualuetta 14 %, liikennealueita 13 % sekä erilaisia virkistysalueita 45 %.

Ehdotusvaiheen kuulemisessa saadun palautteen perusteella ehdotukseen on muun muassa lisätty lähivirkistysalueen kaavamerkintään määräys, jonka mukaan maanmuokkaus ja pengertäminen ranta-alueella ei ole sallittua. Lisäksi suojellun kasvilajin, laaksoarhon, esiintymät on merkitty luontodirektiivin mukaisesti suojelumerkinnällä ja Pöyliövaaran kalliohakkauksille on lisätty muinaismuistokohteen symboli. 

Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta Pöyliövaaran luonnonsuojelualueeseen, joka on kaavassa merkitty suojelualueeksi. Myös vanha Alaojan pihapiiri on kaavassa suojeltu. Kaava-alueen länsiosassa sijaitsee siirtolapuutarha- ja palstaviljelyalue sekä olemassa oleva asuinalue. Muutoin Kemijoen Itäpuolentien eteläpuoleinen alue on virkistysaluetta. Ulkoilureitit on merkitty ohjeellisina, eli tarkempi sijainti ratkeaa jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa. 

Kaupunginhallitus käsitteli myös uudelleen Pöyliörannan kaavamuutoksen ja siihen liittyvät suojelumerkinnät. Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti, ettei entiselle kotitalousopiston rakennukselle osoiteta kaavassa suojelumerkintää. Perusteina ovat muun muassa se että 1980-luvulla rakennetun lisäosan voidaan katsoa vähentävän kulttuurihistoriallista arvoa, rakennukseen on tehty muutoksia ja saman ajan koulurakennuksia on säilynyt Rovaniemellä useita. Lisäksi talon käyttö tulevaisuudessa edellyttäisi todennäköisesti teknisiä ja tilallisia muutoksia. Asemakaavaprosessin valmistelu- ja ehdotusvaiheen nähtävillä olleissa aineistoissa suojelumerkintää ei ole ollut.

Pöyliörannan kaavamuutoksen tarkoituksena on kehittää entinen maatalousoppilaitoksen alue vetovoimaiseksi asuinalueeksi, jossa on palveluja ja liiketiloja. Kaava-alueella on 12 rakennuspaikkaa (AR), joille voi rakentaa yhteensä 29 rivitaloa, sekä neljä rakennuspaikkaa (AKR-1), joille voi rakentaa yhteensä 11 asuinkerrostaloa tai rivitaloa. Alueelle voi kaavamuutoksen myötä rakentua kaikkiaan noin 260–315 asuntoa ja sijoittua arviolta noin 540–740 asukasta. Kaava mahdollistaa myös esimerkiksi päiväkodin ja lähikaupan rakentamisen. 

Vaaranlammen kouluhanke etenee

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Vaaranlammen monitoimitalon toteuttamisen periaatteet ja että se valtuuttaisi kaupunginhallituksen hyväksymään hankkeeseen liittyvät sopimukset ja tekemään päätökset ja sitoumukset. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että se asettaa ohjausryhmän seuraamaan Vaaranlammen monitoimitalohanketta. 

“Kyseessä on merkittävä rakennushanke, joten on tärkeää että valtuusto tekee periaatepäätöksen hankkeesta ja siihen liittyvistä taloudellisista sitoumuksista hallintosäännön toimivallan ollessa tulkinnanvarainen. Tämän lisäksi on tärkeää, että erikseen perustettava laaja ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä ja sen onnistumista”, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila. 

Vaaranlammen koulualueen nykyiset rakennukset on tavoitteena purkaa loppuvuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana. Tavoitteena on edelleen, että koulu otetaan käyttöön ajallaan alkuvuodesta 2025. 

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkkosivuillamme
 

Jaa sivu