Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä

25.6.2019 20:50

Kuva kaupungintalosta ulkoapäin.

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2020 talousarvion valmistelua jatketaan käynnistämällä koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut käydään taloudellisin ja toiminnan uudelleenorganisointisuunnitelmaan liittyvin perustein. Neuvottelut käynnistetään 5.8. ja ne kestävät kuusi viikkoa eli 15.9. saakka.

Yt-neuvottelujen tavoitteena on löytää 2,5 miljoonan euron säästöt, jolloin kaupungin ensi vuoden talousarvion tulos jäisi arviolta -2 miljoonaan euroon. Säästötavoite on laskennallisesti noin 52 henkilötyövuotta. Tähänastisessa talousarviovalmistelussa kustannussäästöjä on laskettu ensi vuoden talousarvioesitykseen jo 12,8 miljoonan euron verran.

Yt-neuvottelujen aikana työnantaja ja henkilöstön edustajat etsivät yhdessä toimenpiteitä, joilla tarvittavat säästöt olisi mahdollista toteuttaa mahdollisimman vähäisillä henkilöstövaikutuksilla. Lähtökohtana on kaupungin palvelutuotannon turvaaminen lakisääteisesti kaikissa olosuhteissa.

Toiminnallisen perusteen yhteistoimintaneuvotteluille antaa muun muassa valmisteilla oleva organisaatiouudistussuunnitelma.

– Kaupungin talouden tasapainottamista haetaan nyt monelta rintamalta. Kaupunginhallitus valmistelee talousarvion muutosta vuodelle 2019, talousarviota vuodelle 2020 sekä monivuotista toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa. Rovaniemen kuntatalouteen vaikuttaneet asiat ovat olleet dramaattisia, mutta monet näistä asioista eivät ole olleet Rovaniemen kaupungin päätettävissä, näistä esimerkkeinä verotulojen 5 miljoonan euron lasku arvioidusta vuonna 2018 ja erikoissairaanhoidon 10 miljoonan euron ylitys. Tilanne on taloudellisesti niin haastava, että säästöjä on haettava myös yt-neuvottelujen kautta, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala toteaa.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että osana talouden tasapainottamista selvitetään myös luottamushenkilöruokailun kustannusten vähentämistä. Muilta osin kaupunginhallitus päätti talousarviotyön etenemisestä yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Organisaatiouudistussuunnitelman valmistelu etenee kolmen toimialan mallilla


Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti, että organisaatiouudistussuunnitelman valmistelua jatketaan kolmen toimialan mallilla. Uudet toimialat olisivat elinvoiman toimiala, hyvinvoinnin toimiala ja perusturvan toimiala.

Kaupunginhallitus linjasi lisäksi muun muassa, että lapsiperheiden palvelut kuuluisivat osaksi hyvinvoinnin toimialaa, varhaiskasvatus säilyisi osana koulutuspalveluja. Aluelautakunnista muodostettaisiin alueellinen toimielin, joka sijoitettaisiin mahdollisesti jaostona elinvoimalautakunnan alle. Kaupunginhallitus linjasi myös, ettei erillistä hallintojohtajaa rekrytoitaisi ja valmistelussa selvitettäisiin vielä yhteisen toimialajohtajan rekrytointia hyvinvoinnin ja perusturvan toimialoille.

Organisaatiouudistuksen suunnittelu on olennainen osa toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja keventää toimielinrakennetta sekä tehostaa johtamisjärjestelmää. Toimialarakenteeseen suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa toteutuessaan henkilöstövaikutuksiin erityisesti yhdistettäväksi suunniteltujen teknisten palvelujen toimialajohtajan viran ja elinvoimajohtajan viran osalta, lakkautettavaksi suunnitellun kehitysjohtajan viran osalta sekä nykyisten sivistyspalvelujen ja perusturvapalvelujen toimialajohtajien virantoimitusvelvollisuuksien mahdollisen muuttamisen osalta.

Kaupunginhallitus sai 25.6. tiedokseen uudistussuunnitelmaan liittyvän henkilöstökyselyn tulokset. Seuraavaksi uudistusta valmistellaan yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa osana yt-neuvotteluja.

Tavoitteena on, että valtuusto päättäisi organisaatiouudistuksesta syksyllä 2019 ja se astuisi voimaan 1.1.2020 alkaen. Organisaatiomuutos edellyttäisi hallintosäännön muuttamista.

Ounasvaaran uuden uimahallin urakkatarjouskilpailu


Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti, että Ounasvaaralle suunnitellun uimahallin rakentamisen valmistelu ja urakkatarjouskilpailu käynnistetään sen jälkeen, kun valtuusto on tehnyt hankkeesta investointipäätöksen.

- Tällä päätöksellä annamme valtuustolle mahdollisuuden käsitellä investointia valmistellun kustannusarvion pohjalta ja aloittaa urakkatarjousten pyynnöt valtuuston päätöksen jälkeen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala toteaa.

Valmistuneen toteutussuunnitteluvaiheen mukaisesti investoinnin kokonaiskustannusarvio on 24,1 miljoonaa euroa, joka sisältää uimahallirakennuksen rakentamisen, aluerakentamisen ja energiaratkaisujen kustannukset.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 (§ 106) myöntänyt uuden uimahalllin suunnitteluun Ounasvaaralle suunnittelumäärähan vuoden 2019 talousarvioon ja päättänyt, että rakentaminen alkaa vuonna 2020. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uimahallin alustavat investointimäärärahat myös suunnitelmavuosille 2020 ja 2021. Valtuuston päätöksen mukaisesti investoinnissa pyritään kiinteään urakkahintaan ja kaupungin määrittämän hintakaton soveltamiseen. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2020 talousarvion sitovista määrärahoista kokouksessaan 11.11.2019.