Kaupunginvaltuusto kokoontui: kaupunginjohtaja sai vastuuvapauden

Julkaistu 21.6.2021 19:35

valtuustosali symbolinauhalla.jpg

Rovaniemen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 21.6.2021 toimikautensa viimeiseen kokoukseen. 

Kaupunginvaltuusto myönsi vastuuvapauden kaupungin toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Näin ollen myös kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio sai vastuuvapauden päätöksestään kotiuttaa kaupungin sijoituksia syksyllä 2020. Vastuuvapaus koskee myös kaupunginjohtajan päätöstä hankkia asiantuntijapalveluita sen jälkeen, kun kaupungin johdolle oli syntynyt epäilys riskienhallinnan puutteesta kaupungin sijoituksissa. 

Vastuuvapauden myöntäminen tarkoittaa, että kunta ei voi kohdistaa siviilioikeudellisten vahingonkorvausvaatimusta vastuuvapauden saaneisiin henkilöihin.

Valtuusto äänesti kahdesta muutosesityksestä. 

Anitta Ylitörmänen (kesk) teki seuraavanlaisen esityksen: 

  • Valtuusto hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen.
  • Valtuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudella 1.1.–31.12.2020.
  • Valtuusto ei näe viitteitä seikkoihin, jotka edellyttäisivät rikosprosessuaalisia toimia tai vahingonkorvausvastuuta.
  • Valtuusto toteaa, että tilintarkastajan muistutukset ovat aiheellisia. Valtuusto edellyttää, että taloudellisiin ja juridisiin seikkoihin liittyvään valmisteluun kiinnitetään jatkossa huomiota osana päätöksentekoprosessia ja että hallintosäännön ja sisäisten määräysten ristiriidat poistetaan. Myös hankintaprosessin kokonaishallintaan, hankintasopimuksen sisältöön ja hankinnan budjetointiin ja voimassa olevien hankintaohjeiden noudattamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota viranhaltijoiden toiminnassa.
  • Valtuusto edellyttää kaupunginhallitukselta toimenpiteitä tilintarkastajan huomautusten osalta sekä tietoa korjaavista toimenpiteistä lokakuun valtuuston kokoukseen.

Terhi Heikkilä (SDP) teki toisen esityksen:

  • että valtuusto hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen, ja että
  • valtuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Perustelut: Valtuusto näkee, että tilintarkastajalla on ollut perusteita kiinnittää huomiota sijoitusten kotiutupäätökseen. Valtuusto katsoo, että kaupunginjohtajan tekemä kotiutuspäätös voidaan nähdä toimivallan ylityksenä, vaikka toimenpide on tehty perustellusta syystä. Valtuusto pitää tarpeellisena, että sijoitustoimintaan liittyvät linjaukset ja niiden mukaiset päätöksentekoprosessit selkiytetään.
  • Lisäksi valtuusto toteaa, että jatkossa on syytä kiinnittää huomiota kiireellisissäkin tapauksissa siihen, että hallintopäätökset tehdään oikeassa järjestyksessä palveluita hankittaessa, vaikka lainsäädäntö ei nimenomaisesti edellyttäisi kilpailuttamista. Valtuusto ei kuitenkaan näe miltään osin viitettä seikkoihin, jotka edellyttäisivät siviili- tai rikosprosessuaalisia toimia tilintarkastajan muistutusten pohjalta, vaan pitää perusteltuna myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Äänestys päättyi äänin 24-24 (tyhjää äänesti 3). Puheenjohtajan ääni ratkaisi äänestyksen Terhi Heikkilän esityksen kannalle. 

Seuraavaksi valtuusto äänesti tarkastuslautakunnan pohjaesityksen (kaupunginjohtajalle ei myönnetä vastuuvapautta) ja Terhi Heikkilän muutosesityksen välillä. Valtuusto päätyi Heikkilän esityksen kannalle äänin 20-29 (tyhjiä 2). 

Valtuusto hyväksyi Rovaniemen kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen. Rovaniemen kaupungin talous parani merkittävästi vuonna 2020, ja tilikauden ylijäämä oli 12,3 miljoonaa euroa. Kaupungin tulosta paransivat erityisesti valtion maksamat koronatuet, verotulot sekä odotettua pienempi menojen kasvu. Koko Rovaniemi-konsernin tilikauden ylijäämä oli 14,5 miljoonaa euroa. 

Omistajaohjauksen periaatteet uudelleen valmisteluun

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa omistajapolitiikan uudelleen valmisteluun. Omistajapolitiikka sisältää periaatteet, joilla mm. johdetaan ja ohjataan kunnan toimintaa. Omistajapolitiikalla linjataan muun muassa se, missä yhteyksissä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana ja mitä kunta omistajuudella tavoittelee.

Valtuusto hyväksyi asemakaavoja 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Saarenkolmion ja Siljotien asemakaavamuutokset. Uudessa kaavassa Saarenkolmion alueelle tulee 21 uutta omakotitalotonttia, kolme rivitalotonttia sekä yritystontteja. Siljotielle rautatieaseman lähelle puolestaan on tarkoitus rakentaa vanhan oppilaitosrakennuksen tilalle neljä kuusikerroksista asuinrakennusta. 

Lisäksi valtuusto hyväksyi Vartioniemen asemakaavan laajennuksen. Laajennettavalle asemakaava-alueelle tulee kaksi uutta asuinpientalokorttelia, joissa on yhteensä viisi tonttia.