Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Kuulutus Maa-aineslupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy, Kuuroselkä Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Kuulutus Maa-aineslupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy, Kuuroselkä Rovaniemi

21.2.2020 7:00

Rovaniemi kaupunki
Ympäristölautakunta KUULUTUS                              CaseM 2020-412

Kuulutuksen julkaisupäivä 21.2.2020
Tiedoksisaantipäivä 28.2.2020

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS METSÄTALOUS OY

Asia
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Kuuroselästä. 
Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija
Metsähallitus Metsätalous Oy
Yhteyshenkilö Arvo Olli, puh. 0400 180 461 arvo.olli@metsa.fi

Maa-aineslupahakemus
Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen kaupungin Kuuroselästä tilalta ROVA-NIEMEN MLK:N VM IX RN:o 698-893-18-1.
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuo-den aikana toteutettavalle yhteensä 50 000 m3:n suuruiselle moreenin ja kalliokiviaineksen
otolle. Ottoalue on pinta-alaltaan noin 1,3 ha. Alimmaksi ottamistasoksi esitetään +191.00 ja ottamissyvyydeksi 5-11 m. Maa-ainesta käyte-
tään lähialueiden rakentamistarpeisiin.

Toiminnan sijainti
Hakemuksen mukainen ottoalue sijaitsee noin 36 km Rovaniemen kaupungista kaakkoon ja Jokelasta noin 6,5 km etelään. Uusi ottoalue
sijoittuu Kuuroselän eteläosaan aivan metsäauto-tien varteen. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asutusta. Lähin rakennus sijaitseen noin 3,8 km
etäisyydellä luoteessa. Ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle. Noin 1 km etäisyydellä ottoalueelta koilliseen on Piljo-oja. Ottoalueella tai sen
läheisyydessä ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita eikä suojelualueita. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaa-
vassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (MT).

Asiakirjojen nähtävillä pito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 28.2.–30.3.2020 välisenä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa
Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olk-kari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 30.3.2020 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle
osoitteeseen Rovaniemen kaupungin ympä-ristölautakunta, Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012
carita.lallukka@rovaniemi.fi

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta