Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Kuulutus Maa-aineslupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy, Nookapalo Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Kuulutus Maa-aineslupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy, Nookapalo Rovaniemi

21.2.2020 7:00

Rovaniemi kaupunki
Ympäristölautakunta KUULUTUS                              CaseM 2020-411

Kuulutuksen julkaisupäivä 21.2.2020
Tiedoksisaantipäivä 28.2.2020

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS METSÄTALOUS OY

Asia
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Nookapalosta. 
Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija
Metsähallitus Metsätalous Oy
Yhteyshenkilö Arvo Olli, puh. 0400 180 461 arvo.olli@metsa.fi

Maa-aineslupahakemus
Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen kaupungin Nookapalosta tilalta RO-VANIEMEN MLK:N VM Vlll RN:o 698-893-12-1.
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 50 000 m3:n suuruiselle kalliokiviaineksen otolle. Ottoalue on
pinta-alaltaan noin 2 ha. Alimmaksi ottamistasoksi esitetään +162.00 ja ottamis-syvyydeksi 2-11 m. Maa-ainesta käytetään lähialueiden raken-
tamistarpeisiin.

Toiminnan sijainti
Hakemuksen mukainen ottoalue sijaitsee noin 29 km Rovaniemen kaupungista pohjoiseen ja Norvajärveltä noin 15 km pohjoiseen. Uusi ottoalue
sijoittuu Nookapalon itälaidalle metsäauto-tien varteen. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asutusta. Lähin rakennus sijaitsee noin 600 m etäisyydellä
luoteessa. Ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle. Noin 450 m etäisyydellä ottoalu-eelta luoteeseen on Nookajoki. Ottoalueella tai sen läheisyydessä
ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita eikä suojelualueita. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maa-kuntakaavassa alue sijoittuu
maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (MT).

Asiakirjojen nähtävillä pito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 28.2.–30.3.2020 välisenä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman
kauppakeskus / Rovaniemen Olk-kari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 30.3.2020 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen
Rovaniemen kaupungin ympä-ristölautakunta, Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012
carita.lallukka@rovaniemi.fi

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta