Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Kuulutus Maa-aineslupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy, Reutuvaara Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Kuulutus Maa-aineslupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy, Reutuvaara Rovaniemi

21.2.2020 7:00

Rovaniemi kaupunki
Ympäristölautakunta KUULUTUS                              CaseM 2020-410

Kuulutuksen julkaisupäivä 21.2.2020
Tiedoksisaantipäivä 28.2.2020

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS METSÄTALOUS OY

Asia
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Reutuvaarasta. 
Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija
Metsähallitus Metsätalous Oy
Yhteyshenkilö Arvo Olli, puh. 0400 180 461 arvo.olli@metsa.fi

Maa-aineslupahakemus
Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen kaupungin Reutuvaarasta tilalta RO-VANIEMEN MLK:N VM Vlll RN:o 698-893-17-1.
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 25 000 m3:n suuruiselle moreenin otolle. Ottoalue on
pinta-alaltaan noin 1 ha. Alimmaksi ottamistasoksi esitetään +182.00 ja ottamissyvyydeksi 3-7 m. Maa-ainesta käytetään lähialueiden raken-
tamistarpeisiin.

Toiminnan sijainti
Hakemuksen mukainen ottoalue sijaitsee noin 18 km Rovaniemen kaupungista kaakkoon ja Rautiosaaren kylästä noin 7,5 km kaakkoon.
Uusi ottoalue sijoittuu Reutuvaaran pohjoispuo-lelle metsäautotien varteen. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asutusta. Lähin rakennus sijaitsee
noin 2,5 km etäisyydellä lännessä. Ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle. Noin 450 m etäisyy-dellä ottoalueelta luoteeseen on Reutujoki.
Ottoalueella tai sen läheisyydessä ei ole muinais-muistolain mukaisia kohteita eikä suojelualueita. Alueella ei ole kuntatason kaavoja.
Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M).

Asiakirjojen nähtävillä pito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 28.2.–30.3.2020 välisenä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa
Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 30.3.2020 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle
osoitteeseen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012
carita.lallukka@rovaniemi.fi

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta