Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Kuulutus krematoriota koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Kuulutus krematoriota koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta

15.7.2019 7:00

Asia
Krematoriota koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen.

Hakija
Rovaniemen seurakunta
Rauhankatu 70
96100 Rovaniemi
Y-tunnus 01924360

Toiminnan kuvaus
Rovaniemen seurakunta hakee ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa krematorion sijoittamiselle Tavivaaran siunauskappelin yhteyteen. Kappeli sijaitsee Tavivaarassa kiinteistöllä 698-401-24-78 ja osoitteessa Tavivaarantie 345.

Krematorioon sijoitetaan yksi tuhkausuuni, joka lämmitetään kevyellä polttoöljyllä. Palamisessa syntyvät savukaasut johdetaan ulkoilmaan. Prosessissa ei synny jätevesiä eikä savukaasujen lisäksi muita päästöjä ympäristöön. Toiminnassa syntyvä jäte muodostuu tuhkasta siivilöitävästä metallista ja tuhkauksen ohessa syntyvästä muusta yhdyskuntajätteestä. Tuhkauksia tehdään 200—300 kappaletta vuodessa ja ne keskitetään tapahtuvaksi 1—2 päivän aikana kahden viikon välein. Krematorio on suunniteltu otettavan käyttöön vuonna 2020.

Polttoöljy varastoidaan krematoriorakennuksen teknisessä tilassa. Polttonestesäiliö on tilavuudeltaan 3 m3 ja se sijoitetaan suoja-altaaseen. Polttoöljyn kokonaiskulutus on noin 5 700 litraa vuodessa. Krematoriorakennus varustetaan vesipisteellä, joka liitetään siunauskappelin viemäröintiin. Jätevedet kappelista johdetaan kunnan jätevesiverkkoon.

Ympäristövaikutukset
Laitoksen toiminnasta ympäristöön aiheutuvat päästöt arvioidaan vähäisiksi. Palamisen yhteydessä syntyvien savukaasujen todetaan sekoittuvan ilmaan ja laimenevan nopeasti eikä niillä arvioida olevan vaikutusta ympäristöön. Laitevalmistaja on ilmoittanut uunille seuraavat päästötiedot: häkä 30 mg/Nm3, haihtuvat orgaaniset yhdisteet 10 mg/Nm3, typpidioksidi 150 mg/Nm3 ja rikkidioksidi 30 mg/Nm3.

Krematoriorakennus sijoittuu olemassa olevan siunauskappelin yhteyteen, eikä sen rakentaminen muuta merkittävästi alueen maisemakuvaa. Laitoksen toiminnalla ei ole vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen tai ihmisten terveyteen sillä lähin asutus sijaitsee noin kolmen kilometrin ja lähin loma-asunto noin yhden kilometrin etäisyydellä laitoksesta. Toiminnasta ei aiheudu melua eikä tärinää.

Asiakirjojen nähtävänäolo
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä 15.7.—13.8.2019 Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä os. Revontulen kauppakeskus/Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25, 2. krs.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee on mahdollisuus jättää hakemuksesta muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 13.8.2019 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI).

Muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. Muistutuksista tulee käydä ilmi vähintään muistuttajan nimi ja yhteystiedot, hankkeeseen liittyvät asiat, jotka halutaan tuoda viranomaisen tietoon, yksilöidyt vaatimukset perusteluineen ja muistuttajien allekirjoitukset.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Tarja Bergman puh. 0400 190 360 tai Carita Lallukka puh. 050 911 1097.

Kuuluttaja
Ympäristölautakunta