Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Napapiirin Kuljetus Oy, Tuomivaara, Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Kaupungin kuulutukset

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Napapiirin Kuljetus Oy, Tuomivaara, Rovaniemi

26.8.2019 13:20

Rovaniemi kaupunki

Ympäristölautakunta

KUULUTUS

 

Päivämäärä

23.8.2019

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Napapiirin Kuljetus Oy

Asia

Maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen, soran ja hiekan ottamiseen sekä ympäristölupahakemus louhintaan ja murskaamiseen. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija

Napapiirin Kuljetus Oy

yhteyshenkilö Antti Ryhänen, antti.ryhanen@napapiirinkuljetus.fi, puh 040 536 5500

 

Toiminnan sijainti

 Hakemuksen mukainen toiminta-alue sijaitsee Alakorkalon kylässä Tuomivaarassa, tilalla Tuomivaara RN:o 698-401-28-71. Kaupungin keskusta sijoittuu noin 12km koilliseen ottoalueelta katsottuna. Kemintietlä (valtatieltä 4) on ottoalueelle matkaa noin 2,5km Tuomivaarantietä pitkin. Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähimmät lomarakennukset ovat noin 0,8 km ja lähimmät asuinrakennukset noin 1,4 km etäisyydellä toiminta-alueesta. Ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle, mutta alueen läheisyydessä on lähteitä. Suunnitelman kohteena oleva alue ei ole kaavoitettua eikä sillä tai välittömässä läheisyydessä sijaitse muinaismuistokohteita tai muita suojeltavia kohteita. Rovaniemen maakuntakaavassa alue on maa- ja metsätalousaluetta (MT).

 

Maa-aineslupa
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 300 000 m3:n suuruiselle kalliokiviaineksen, soran ja hiekan otolle. Ottoalueen pinta-ala on 6 hehtaaria ja ottamissyvyydeksi 0-8 metriä. Alimmat ottotasot ovat suunnitelman mukaan +120.09..122.76. Otettava maa-aines käytetään lähialueiden rakennuskohteisiin. Alueella ei ole aiempaa maa-aineslupaa.

 

Ympäristölupa
Maa-ainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 60 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 150 000 t/a). Murskaamista suoritetaan ma-pe klo 6.00–22.00, poraamista ma-pe klo 7.00–21.00, rikotusta ma-pe klo 7.00–22.00 ja räjäytyksiä ma-pe klo 8.00–18.00 sekä kuormaamista ja kuljetusta ma-la klo 6.00–22.00. Toimintajaksojen ajankohta ja kesto vaihtelee vuosittain. Louhintaa ja murskausta on keskimäärin 1-2 kertaa vuodessa, toimintajakson ollessa keskimäärin 2-4 viikkoa kerrallaan. Alueella ei ole aiempaa ympäristölupaa.

 

Päästöt ja jätteet

Pölyämistä voi aiheutua alueella tapahtuvasta liikenteestä, kallion poraamisesta ja louheen murskaamisesta. Pölyämistä vähennetään kastelulla ja ehkäistään murskan koteloinnein sekä poravaunun pölynkeräyslaitteistolla. Murskauslaitoksessa melua synnyttää erityisesti esimurskain ja seulat. Sijoittamalla murskauslaitos mahdollisimman alhaiselle tasolle ja suojaavien maastomuotojen taakse sekä sijoittamalla murskeiden varastokasat meluesteeksi murskauslaitoksen ympärille, saadaan meluhaitta laskettua annettujen ohjearvojen alapuolelle. Melutason ohjearvojen mukainen päiväajan (7.00 – 22.00) ekvivalenttitaso on 55db. Räjäytystöistä aiheutuu hetkellisesti voimakasta melua, mutta sitä esiintyy harvoin (yleensä 1 krt/ 25 000 tn). Räjäyttämisen aiheuttama tärinä ei tunnu lähimaastoa kauempana.

Toiminnassa ei synny merkittävästi jätteitä. Jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Toiminnasta aiheutuva todennäköisin riski on polttoainepäästö maaperään. Riski pyritään estämään polttoaineiden käyttämällä kaksoisvaipallisia säiliöitä ja tankkaukset suoritetaan erityistä varovaisuutta noudattaen. Mikäli polttoainetta pääsee maaperään, onnettomuuden torjunta aloitetaan välittömästi. Onnettomuudesta ilmoitetaan viranomaisille ja pilaantunut maa-ainesten toimitetaan viranomaisen osoittamaan paikkaan.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 27.8.–26.9.2019 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa, osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) palvelupisteen aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 26.9.2019 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

 

Lisätietojen antaja

Rovaniemen kaupungin ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi

erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi, puh 0400 295 595

 

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta