Etusivu>Asiointi>Kuulutus päätöksestä, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista osoitteessa Veitikantie 2-8.
Valtion kuulutukset

Kuulutus päätöksestä, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista osoitteessa Veitikantie 2-8.

9.1.2019 13:00

Kuulutus päätöksestä    LAPELY/4029/2018

     9.1.2019            1/2019     

ASIA

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 9.1.2019 päätöksen ympäristönsuojelulain
(527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamista Rovaniemen kaupungissa osoitteessa Veitikantie 2-8, kiinteistöllä RN:o 698-2-62-3.


ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Rakennusliike Jouko Pesonen
Keltakangas 2-4 D
96300 Rovaniemi
Yhteyshenkilö:
Mika Pesonen, mika.p.pesonen@gmail.com
Y-tunnus 0849855-2


ASIAKIRJOJEN JA KUULUTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO
Päätös on kuulutusaikana nähtävillä Rovaniemen kapungin virallisella ilmoitustaululla, osoitteessa
Koskikatu 25,2. krs, 8.2.2019 saakka, Rovaniemi ja Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen
asiakaspalvelussa, osoitteessa Hallituskatu 3 B, Rovaniemi sekä www-sivuilla www.ymparisto.fi >
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti >
Ympäristönsuojeluiain mukaiset ilmoitukset> Ilmoituspäätökset> Pilaantuneet maa-alueet >Lapin
Ely-keskus.
Kuulutus pidetään nähtävillä 8.2.2019 virka-ajan päättymiseen saakka em. ilmoitustauluilla sekä www
sivulla www.ely-keskus.fi  >  Lappi > Ajankohtaista> Kuulutukset.


VALITTAMINEN
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella tai sähköisesti
hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipaivelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirja liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon
viimeistään 8.2.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät
päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.


Vaasan hallinto-oikeuden postiosoite on PL 204, 65101 VAASA, käyntiosoite Korsholman
puistikko 43 ja sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.fi.


Ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaisesti valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden-tai luonnonsuojelun
taikka ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella, kunnalla sekä muulla asiassa yleistä etua
valvovalla viranomaisella.


LISÄTIETOJA
Lisätietoja päätöksestä antaa ylitarkastaja Vesa-Matti Määttä Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
puh. 0295 037 447 tai sähköpostitse vesa-matti.maatta@ely-keskus.fi
Kuulutus on julkipanotodistuksella varustettuna palautettava Lapin ELY-keskukselle nähtävillä
oloajan päätyttyä.