Etusivu>Asiointi>Maa- ja metsätalousministeriön päätös Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016-2021 osittaisesta hyväksymättä jättämïsestä ja palauttamisesta valmisteluun
Valtion kuulutukset

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016-2021 osittaisesta hyväksymättä jättämïsestä ja palauttamisesta valmisteluun

14.11.2019 8:00

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016-2021 osittaisesta hyväksymättä jättämisestä ja palauttamisesta valmisteluun

Tausta

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi 18.12.2015 Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016-2021 lukuun ottamatta suunnitelman luvuissa 8.2, 9.3, 10.2 ja 11.1 niiltä osin, kuin tulvariskien hallinnan tavoitetasoksi oli asetettu keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuva tulva ja toimenpiteenä tämän tavoitetason saavuttamiseksi oli tulvavesien pidättäminen vesistöalueella Kemihaaran uudella säännöstelyaltaalla. Ministeriö siirsi asian ratkaistavaksi edellä sanotuilta osin sen jälkeen, kun Kemihaaran altaan aluevaraus tuolloin vireillä olleen Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavoituksen yhteydessä olisi ratkaistu. Valtioneuvosto hylkäsi 1.2.2018 antamallaan päätöksellä (nro YM4/577/2016) Lapin liiton hakemuksen Kemihaaran alueen osalta.

Maa- ja metsätalousministeriö jättää 12.11.2019 antamallaan päätöksellä Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016-2021 hyväksymättä ja palauttaa suunnitelman Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle uudelleen valmisteltavaksi siltä osin, kuin suunnitelmaehdotuksen luvuissa 8.2, 9.3, 10.2 ja 11.1 tulvariskien hallinnan tavoitetasoksi on asetettu keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuva tulva ja toimenpiteenä tämän tavoitetason saavuttamiseksi on tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla.

Ministeriön päätös on annettu julkipanon jälkeen 12.11.2019. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Päätös katsotaan tulleen asianomaisten tietoon, kun se on annettu. Päätös on julkipantu maa- ja metsätalousministeriön verkkosivulla 8.11.2019 ja se pidetään nähtävänä 12.12.2019 asti.

Nähtävillä olevat asiakirjat

Maa- ja metsätalousministeriön päätös on nähtävillä 13.11.2019–13.12.2019 Kemijoen vesistöalueen kunnissa (liite 1) kunnanvirastojen aukioloaikoina ja Lapin ELY-keskuksen kirjaamossa, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi. Maa- ja metsätalousministeriön päätös on luettavissa sähköisesti osoitteessa: www.ymparisto.fi/trhs/Kemijoki. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat Lapin ELY-keskuksesta:

Niina Karjalainen, puh. +358 295 037 354, niina.karjalainen(at)ely-keskus.fi

Anna Kurkela, puh. +358 295 037 398, anna.kurkela(at)ely-keskus.fi

Rovaniemellä 12. marraskuuta 2019

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus