Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Maa-aineksen ottaminen pohjavesialueella tilalla Siirtola,Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Valtion kuulutukset

Maa-aineksen ottaminen pohjavesialueella tilalla Siirtola,Rovaniemi

5.11.2019 8:00

 

Vesilain mukainen lupahakemus


HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS

1.11.2019 Dnro PSAVI/4636/2019


Hakija   Elkosora Ky, Siirtolantie 3, 97610 Oikarainen, puh. 0400 125 939
Asia      Maa-aineksen ottaminen pohjavesialueella tilalla Siirtola, Rovaniemi

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Elkosora Ky hakee vesilain mukaista lupaa maa-aineksen ottoon Jokkavaarassa Korkalon kylässä Rovaniemellä sijaitsevalta tilalta Siirtola 698-401-64-39.

Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 13,96 ha. Koko toiminta-aikana (yli 25 vuotta) on suunniteltu otettavaksi noin 1 970 500 m3ktd maa-aineksia. Suunniteltu vuosittainen ottomäärä on 20 000–80 000 m3ktd/vuosi, keskimäärin noin 40 000 m3ktd. Ottoalueen suunniteltu alin korkeusasema olisi toiminnan päättyessä +85,00 m (N2000). Lopullisessa tilanteessa maakerrosta jää tasolla +79,00 m (N2000) olevan pohjavesipinnan päälle vähintään 6 m.

Ottoalueelle on ollut aiemmin maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottolupa, jonka voimassaolo päättyi 30.6.2013. Samalle tilalle on viimeksi haettu maa-aineslain mukaista lupaa eri hakijan toimesta. Rovaniemen ympäristölautakunta myönsi luvan 30.6.2017. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on keskeyttänyt Rovaniemen ympäristölautakunnan antaman päätöksen toimeenpanon välipäätöksellä 14.7.2017 sekä kumonnut päätöksen ja hylännyt hakemuksen 14.12.2018. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksessään muun ohella todennut, että lupahakemuksen mukaiseen maa-ainesten ottamiseen Lapin ELY-keskuksen arvioimalla vedenottamon ja tutkitun vedenottamopaikan lähisuojavyöhykkeellä ei ole oikeudellisia edellytyksiä, koska hankkeelle ei ole haettu vesilain mukaista lupaa.

Rovaniemen maakuntakaavan (4.12.2001 lainvoimainen) mukaan hankealue on merkitty tunnuksella EO = Maankamaran ainestenottoalue. Suunniteltu ottoalue sijoittuu jo aiemmin maa-aineisten oton piirissä olleelle alueelle. Maanpinta on tasolla +98,00–+125,00 m (N2000). Maaperä on pääosin soraa ja hiekkaa. Soranottoalue näkyy laajalle alueelle ympäristöön. Soranottoalueen ja asutuksen sekä tiestön välillä on 50 m leveä maisemasuojavyöhyke. Kiinteistöstä itään päin jätetään 10 m leveä suojavyöhyke. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 160 m etäisyydellä ottoalueesta pohjoiseen Koskenkyläntien toisella puolella Oikaraisen kylässä.

Haettu ottoalue sijoittuu Jokkavaaran (12699101) vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle (1 luokka). Kaksi Rovaniemen kaupungin Jokkavaaran vedenottamoa sijaitsee noin 1,3 km päässä kaakkoon suunnitellun ottoalueen reunasta. Suunniteltu maa-aineksen ottoalue sijaitsee vedenottamokaivon I Lapin ELY-keskuksen arvioimalla lähisuojavyöhykkeellä.

Hakijan arvion mukaan suunniteltu maa-aineksen otto ei aiheuta pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutumista, antoisuuden vähenemistä tai sen hyväksikäytön mahdollisuuden muuta huonontumista. Jäljelle jäävän maakerroksen paksuus suunnitellun maa-aineksen oton jälkeen on riittävä pohjaveden hyvän laadun säilyttämiseksi. Maa-aineksen ottoalueen ja pohjaveden ottoalueen välillä ei ole havaittu hydraulista yhteyttä, ja pohjaveden virtausaika yli 1 km matkalle olisi hyvin pitkä.

Maa-ainesten ottaminen vaikuttaisi maa-aineksen ottoalueella vähäisessä määrin pohjave- den pinnan korkeuteen sekä pohjaveden laatuun ja määrään.

Pohjavesille on asetettu Kemijoen vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2016-2021 tilatavoitteeksi hyvän tai erinomaisen kemiallisen ja määrällisen tilan turvaaminen. Hakijan arvion mukaan suunniteltu hanke ei vaikuta heikentävästi vesienhoitosuunnitelmassa pohjavesille asetettuihin tilatavoitteisiin.

Tarkkailuksi hakija on esittänyt pohjaveden pinnan korkeuden seurantaa nykyisistä pohjavesiputkista PVP171, PVP172 ja PVP173C neljän kuukauden välein. Pohjavettä seurataan toiminnan ajan ja 5 vuotta sen päättymisen jälkeen. Pohjaveden laatua seurataan pohjavesi- putkesta PVP172 kerran vuodessa saman ajankohtana. Ensimmäisellä näytteenottokerralla sekä kolmen vuoden välein tehdään kattava pohjaveden laadun analysointi, jonka analyysejä ovat haju, maku, sameus, väri, pH, happi, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, öljyhiilivedyt C5-C40 sekä koliformiset ja E.coli bakteerit. Välivuosina vesinäytteistä analysoidaan sameus, pH, happi, permanganaattiluku ja sähkönjohtavuus.

Hakijan arvion mukaan hankkeesta ei aiheudu edunmenetystä naapurikiinteistöille. Napapiirin Vesi Oy:n vedenotto ja talousvedeksi otetun pohjaveden laatu ei heikkene, koska suunnitellulta maa-aineksen ottoalueelta ei kulkeudu vettä käytössä oleville tai suunnitelluille vedenottamoille.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 5.11.–5.12.2019 Rovaniemen kaupungin ilmoitustaululla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu .

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana sähköisenä yleisesti nähtävillä Rovaniemen kau- pungin palvelupiste Osviitassa, osoite: Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25, 2.krs.

Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/4636/2019
- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisteri kylä ja kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asia- miehen toimivallasta.


Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 5.12.2019 ensisijaisesti säh- köistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus  tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mah dollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Helena Moilanen, puh. 0295 017 688 sähköposti: helena.moilanen@avi.fi
Ympäristölakimies Anna-Maria Juntunen, puh. 0295 017 647 sähköposti: anna-maria.juntunen@avi.fi