Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Morenia Oy
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Morenia Oy

16.12.2016 12:00

Maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen ja ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhintaan, murskaukseen ja varastointiin sekä kierrätysasfaltin murskaukseen ja väliaikaiseen varastointiin. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MORENIA OY

Asia
Maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen ja ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhintaan, murskaukseen ja varastointiin sekä kierrätysasfaltin murskaukseen ja väliaikaiseen varastointiin. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija
Morenia Oy
Automaatiotie 1
90460 Oulunsalo

Yhteyshenkilö Jani Harjula (puh 040 350 6375)

Toiminnan sijainti
Toiminta-alue sijaitsee Kuusiselän kaatopaikantien varrella, noin 13 km:ä Rovaniemen kaupungin keskustasta etelään kiinteistöllä Kuusiselkä RN:o 698–401–49–70 (Kuusiselän kallio-alue). Alue on vanhaa ottoaluetta. Alue ei sijaitse pohjavesialueella eikä alueen läheisyydessä ole asutusta. Alue sijaitsee arvokkaalla Isokorven moreenimuodostumalla (MOR-Yl3-096). Ottoalue on Rovaniemen maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M).

Maa-aineslupa
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 70 000 m3:n suuruiselle kalliokiviaineksen ja moreenin otolle. Samalla haetaan lupaa saada aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Louhinta-alueen pinta-ala on noin 1,6 ha ja ottamista-soksi esitetään pohjantasoa +170.00. Otettava kiviaines jalostetaan murskaamalla tai seulomalla ja käytetään lähialueiden maarakennuskohteisiin. Alueella on ollut maa-aineslupa, joka on päättynyt 30.6.2015.

Ympäristölupa
Ympäristölupaa haetaan kalliokiviaineksen louhintaan, murskaukseen ja varastointiin sekä kierrätysasfaltin murskaukseen ja väliaikaiseen varastointiin. Samalla haetaan lupaa saada aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Maa-ainesta on tarkoitus murskata keskimää-rin 30 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 90 000 t). Kierrätysasfalttia murskataan keskimäärin 2 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 10 000 t). Kierrätysasfalttia varastoidaan alueella keskimäärin 2 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 10 000 t). Murskaamista, poraamista, rikotusta ja räjäytyksiä suoritetaan ma-pe klo 6.00–22.00, kuormaamista ja kuljetusta on ma-la klo 6-22. Toimintajaksojen ajankohta ja kesto vaihtelee vuosittain. Louhintaa ja murskausta on keskimäärin 1-2 kertaa vuodessa, toimintajakson ollessa keskimäärin 2-4 viikkoa kerrallaan. Päästöjä ilmaan syntyy kuljetuskalustosta, työkoneista ja aggregaateista sekä murskauksessa syntyvästä pölystä. Päästöjä ilmaan vähennetään kaluston uusimisella ja riittävillä huoltotoimilla. Melua syntyy kaikissa työvaiheissa. Melu ei tule ylittämään ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Murskauslaitoksen sijoittaminen alas louhokseen, heti kun tila sallii, vähentää melun leviämistä. Alueella ei ole ollut aiemmin ympäristölupaa.Asiakirjojen nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa 19.12.2016–18.1.2017 välisenä aikana (os. Hallituskatu 7).

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 18.1.2017 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta