Miltä Rovaniemi näyttää vuonna 2050? Tule mukaan vaikuttamaan Rovaniemen tulevaisuuteen

Julkaistu 14.5.2024 7:15

Strategisessa yleiskaavassa lisätään Rovaniemen valmiutta varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin.

Kemijoki siltoineen.

Rovaniemen kaupunki on käynnistänyt tulevaisuuteen tähtäävän hankkeen, jollaista Rovaniemellä ei ole aiemmin tehty. Tarkoituksena on tehdä kokonaisvaltainen maankäytön suunnitelma siitä, miltä Rovaniemi näyttää vuonna 2050. Suunnitelmaa sanotaan strategiseksi yleiskaavaksi. 

“Tarkoitus on päästä eroon pirstaleisesta ja lyhytjännitteisestä suunnittelusta, jotta rovaniemeläisten olisi helpompi ennakoida, mitä heidän asuinympäristössään tapahtuu”, tiivistää hankkeen vetäjä, arkkitehti Katriina Rosengren. 

Tekemällä pitkäjänteisen strategisen yleiskaavan kaupunki varautuu tulevaisuuden muutoksiin. Yksi muutoksista on ilmastonmuutos, jonka vaikutuksiin kaupunki pureutuu Ilmastoturvallinen Rovaniemi -hankkeen avulla. Hanke sisältyy strategiseen yleiskaavaan. 

“Nyt viimeistään on aika tarttua haasteisiin, jotka ovat välttämättä edessä ja joihin Rovaniemellä ei ole aiemmin tartuttu. Ilmastoasioihin puuttuminen on tehokasta juuri strategisen yleiskaavan tasolla, koska se ohjaa kaikkea alemman tason suunnittelua”, sanoo Ilmastoturvallinen Rovaniemi -hankkeen projektipäällikkö Vilma Ylilauri. 

Tarkoitus on ensin pohtia, millainen Rovaniemi voisi olla vuonna 2050. Sen jälkeen mietitään, millainen Rovaniemi haluaa olla vuonna 2050. Tähän pohdintaan halutaan mukaan Rovaniemen asukkaat ja muut keskeiset toimijat.

Mikä muuttuu?

Strateginen yleiskaava on koko kunnan maankäyttöä ohjaava yleispiirteinen suunnitelma. Kaava ohjaa yhdyskuntarakenteen kehitystä vuoteen 2050 saakka. Se toimii pitkän aikavälin suunnitelmana muun muassa sille, minne rakennetaan ja missä palvelut ja virkistysalueet sijaitsevat. 

Strateginen yleiskaava eroaa huomattavasti kaupungin aiemmista yleiskaavoista, koska se on aikajänteeltään pidempi ja esitystavaltaan yleispiirteinen. Toisin kuin aiemmin tehdyt yleiskaavat, strategisen yleiskaavan tarkoituksena on olla joustava suunnitelma, jota voidaan päivittää esimerkiksi valtuustokausittain. 

Strategisen yleiskaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2026 aikana.

Miten voit osallistua?

Kaavatyöhön on mahdollista vaikuttaa monessa eri vaiheessa. Paras aika vaikuttaa on kaavatyön alkuvaihe, jossa muodostetaan tavoitteet kaavatyölle. Tulevan vuoden aikana ei vielä työskennellä karttojen kanssa, mutta visiointivaiheessa lukitaan monia asioita, jotka vaikuttavat lopputulokseen. 


Tällä hetkellä kuntalaiset voivat antaa palautetta siitä, miten suunnitteluun voi osallistua ja miten hanketta arvioidaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään yleisesti nähtävillä 16.5.–14.6.2024. (OAS löytyy tämän jutun lopusta.) Virallinen palaute OASista  tulee antaa nähtävilllä olon aikana kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi. Osalliset voivat myös antaa palautetta koko prosessin ajan palautekanavan kautta (linkki palautekanavaan tämän jutun alla). Palautetta voi antaa muun muassa OAS:ista ja koko kaavaprosessista. 

Kaavaprosessissa kokeillaan myös uudenlaista osallistumistapaa: kansalaisraatia, johon kutsutaan osallistujat satunnaisotannalla. Raadin tavoitteena on saada monipuolinen ryhmä rovaniemeläisiä keskustelemaan Rovaniemen tulevaisuudesta. 

Kaupunki järjestää myös sidosryhmätilaisuuksia, joiden kautta eri sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa työhön. Lisäksi alkuvaiheeseen on suunniteltu järjestettävän kaikille kuntalaisille avoin kysely.

Lisätietoa verkkosivuilta ja palautekanavan kauttaStrategisen yleiskaavan merkittävistä vaiheista ja niihin osallistumisen mahdollisuuksista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa rovaniemi.fi/yleiskaava2050 sekä rovaniemi.fi/kaavatori. Strategisesta yleiskaavasta tiedotetaan myös mediassa ja kaupungin sosiaalisen median kanavissa. 

Lisätietoa strategisesta yleiskaavasta saat parhaiten kysymällä palautekanavan kautta (linkki tämän jutun alla).

Yhteyshenkilöt ovat: 

Arkkitehti Katriina Rosengren katriina.rosengren@rovaniemi.fi
Kaavasuunnittelija Oona-Sofia Koivuranta oona-sofia.koivuranta@rovaniemi.fi
Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija Riitu Pirkkalainen riitu.pirkkalainen@rovaniemi.fi

Aikataulu_strateginen yleiskaava_130524 (1).jpg