Etusivu>Asiointi>Päätös ympäristösuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta koskevan ilmoituksen hyväksynnästä
Valtion kuulutukset

Päätös ympäristösuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta koskevan ilmoituksen hyväksynnästä

18.9.2019 13:00

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuulutus päätöksestä  LAPELY/3176/2019
18.9.2019 16/2019


ASIA Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 18.9.2019 päätöksen ympäristönsuojelulain
(527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee piiaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamista Rovaniemen kapungissa osoitteessa Varastotie 2, Rovaniemi, kiinteistöt RN:ot 698-2-68-4,
698-2-68-6, 698-401-26-104, 698-401-26-106 ja 698-401 -26-1 39.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Rovaniemen kaupunki/Tekniset palvelut
PL 8216
96101 ROVANIEMI

Yhteyshenkilö: Pekka Latvala, pekka.latvala@rovaniemi.fi
Y-tunnus 1978283-1

ASIAKIRJOJEN JA KUU LUTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

Päätös on kuulutusaikana nähtävillä Rovaniemen kapungin virallisella ilmoitustaululla, osoitteessa
Koskikatu 25, 2. krs, 18.10.2019 saakka, Rovaniemi ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen asiakaspalvelussa, osoitteessa Hallituskatu 3 B, Rovaniemi sekä www-sivuilla
www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja
rekisteröinti > YSL;n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > llmoituspaätökset >
Pilaantuneet maa-alueet >Lapin Ely-keskus.

Kuulutus pidetään nähtävillä 18.10.2019 virka-ajan päättymiseen saakka em. ilmoitustauluilla sekä www
sivulla www.ely-keskus.fi > Lappi > Ajankohtaista > Kuulutukset.

VALITTAMINEN
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella tai sähköisesti
hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .

Valituskirja liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon
viimeistään 18.10.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät
päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Vaasan hallinto-oikeuden postiosoite on PL 204, 65101 VAASA, käyntiosoite Korsholman
puistikko 43 ja sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.fi.

Ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaisesti valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun
taikka ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella, kunnalla sekä muulla asiassa yleistä etua
valvovalla viranomaisella.

LISÄTIETOJA
Lisätietoja päätöksestä antaa insinööri Anna-Kaisa Puhakka Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
puh. 0295 037 358 tai sähköpostitse anna-kaisa.puhakka@elv-keskus.fi

Kuulutus on julkipanotodistuksella varustettuna palautettava Lapin ELY-keskukselle nähtävillä
oloajan päätyttyä.

LAPIN ELINKEINO LIIKENNE JA YMPARISTOKESKUS