REDUn sähköpyöräkokeilu innosti pyöräilemään myös talvella – Rovaniemi hyödyntää tuloksia pyöräilyn kehittämisessä

Julkaistu 31.8.2022 10:38

Rovaniemen kaupunki hyödyntää kokeilusta saamaansa tietoa pyöräliikenteen suunnittelu- ja kehittämistyössä.

pyöräilijät.jpg

Rovaniemellä Lapin koulutuskeskus REDUssa käynnistyi helmikuussa 2022 hanke, jonka tavoitteena oli edistää pyöräilyä toisella asteella. Hankkeessa neljä REDUn opiskelijaa ja yksi henkilökunnan jäsen saivat kuukaudeksi käyttöönsä sähköpyörän. Kokeilun lopuksi he arvioivat pyöräily-ympäristön laatua, sujuvuutta ja turvallisuutta.

Sähköpyöräkokeiluja on aiemmin toteutettu pääsääntöisesti työikäisillä. Hankkeessa toteutetun kokeilun tulokset antavat kuitenkin viitteitä, että tämäntyyppisillä kokeiluilla voidaan innostaa myös toisen asteen opiskelijoita pyörän polkimille.

Rovaniemen kaupunki hyödyntää kokeilusta saamaansa tietoa pyöräliikenteen suunnittelu- ja kehittämistyössä.


Pyöräteiden talvikunnossapitoon ja pyöräpysäköinteihin toivottiin parannusta

Sähköpyöräkokeilijat pitivät Rovaniemen alueen liikennejärjestelyjä pyöräilyn kannalta pääosin sujuvina. Talvikunnossapidon osalta kokemus oli, että useat pyöräteistä aurattiin suhteellisen myöhään ja osassa paikoissa lumi oli aurattu pyörätien päälle. Paikoitellen myös liukkaus haittaisi menoa. Laadukkaasti talvihoidetuilla pyöräteillä sähköpyörä koettiin helpoksi ja nopeaksi kulkutapavaihtoehdoksi.

Suorat tiet, valoristeyksien vähyys sekä pyöräliikenteen opastetaulut ja -viitat lisäsivät pyöräilyn sujuvuutta. Talvisissa olosuhteissa ja ylämäissä sähköavusteisuus koettiin isona plussana. Muutamat kokeilijoista kertoivat, että sähköpyöräkokeilu innosti heitä ajamaan ensimmäistä kertaa pyörällä talvella ja pohtimaan myös jatkossa pyörän käyttämistä ympäri vuoden. 

REDUn toimintayksiköiden piha-alueiden pyöräpysäköinteihin toivottiin parannusta. Pyöräpysäköintipaikat koettiin mitoitukseltaan pieniksi sekä turvattomiksi, eikä kalliimman pyörän jättäminen niihin houkutellut. Rantavitikan alueella autojen kohonneet liikennenopeudet ja Porokadulla mutkassa sijaitsevan suojatien huono näkyvyys ajotielle aiheuttivat turvattomuuden tunnetta pyöräilyyn.


Parempi pyörä ja sujuvat liikennejärjestelyt houkuttelevat polkimille

Hankkeessa toteutettiin myös opiskelijoiden liikkumistottumuksia kartoittava kysely, johon saatiin 139 vastausta. Puolella vastanneista koulumatkan pituus oli 0−5 kilometriä.  Reilu kymmenys kertoi tulleensa sinä päivänä pyörällä kouluun, kun vastasi kyselyyn. Opiskelijoita pyydettiin nimeämään syitä, jotka innostaisivat heitä polkemaan enemmän. Noin 40 prosenttia vastasi ’’parempi polkupyörä’’, kolmannes ’’lyhyempi matka opiskelupaikkaan’’ ja neljännes ’’paremmat ja sujuvammat pyöräilyolosuhteet’’.

Liikkumiskyselyn tulokset sekä sähköpyöräkokeilun havainnoinnit raportoitiin REDUn Rovaniemen toimintayksiköiden henkilökunnalle sekä Rovaniemen kaupungin infrasuunnitteluun. 


Tavoitteena laadukas, sujuva ja turvallinen pyöräliikenteen verkko ympäri vuoden

Rovaniemi kehittää pyöräilyolosuhteita jatkuvasti. Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma valmistui 2016, jonka jälkeen kävelyä ja pyöräilyä on edistetty monin tavoin. Vuonna 2021 otettiin muun muassa käyttöön uudet pyöräliikenteen opasteet. Pyöräilyn edistämisohjelmaa päivitetään tällä hetkellä pyöräilyn pääverkon osalta. Päivityksessä keskitytään erityisesti pohtimaan sitä, missä määrin eri kulkumuodot (kävely, pyöräily ja autoilu) on tarpeen erottaa toisistaan. Suurimmat pyöräilijämäärät liikkuvat tällä hetkellä keskustan alueella, jossa katualueella on myös vähiten tilaa eri kulkumuotojen erotteluun. Pääpaino suunnittelussa on tarjota tulevaisuudessa kävelijöille ja pyöräilijöille sujuvat, turvalliset ja laadukkaat yhteydet.
 
Ympärivuotisen pyöräilyn edistämisen merkitys on tunnistettu Rovaniemellä. Talvella pyöräilyä selvitettiin vasta valmistuneessa Lapin talvipyöräilyn edistämishankkeessa, jossa Rovaniemikin oli mukana. Pääpaino hankkeessa oli väylien talvikunnossapidon kehittäminen siten, että kelivarmuus pyöräilyn pääreiteillä paranee. Hankkeessa käynnistettiin myös pyöräilyagenttitoiminta, jossa vapaaehtoiset aktiiviset talvipyöräilijät raportoivat kunnossapitäjälle väylien kunnosta. Talvipyöräilyn suosion lisääntyminen edistää kulkutapamuutosta mahdollistamalla kaupunkiolosuhteissa esimerkiksi perheen kakkosautosta luopumisen. 

Koululiikuntaliiton ja Pyöräilykuntien verkoston Pyöräily elämäntavaksi -hankkeen muodostavat Pyöräsankarit ja Kampussankarit, jotka lisäävät pyöräilyä ylä- ja yhtenäiskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden arkeen.

Lue lisää Pyöräily elämäntavaksi -hankkeesta: Pyöräily elämäntavaksi -hanke 2019–2022


 

Jaa sivu