Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen yt-neuvottelut päättyivät – lopullisista säästötoimenpiteistä päättää kaupunginvaltuusto
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen yt-neuvottelut päättyivät – lopullisista säästötoimenpiteistä päättää kaupunginvaltuusto

16.9.2019 13:00

Rovaniemen kaupungin säästö- ja uudelleenorganisointisuunnitelmista mahdollisesti aiheutuvia henkilöstövähennyksiä koskevat yt-neuvottelut päättyivät maanantaina 16.9.2019. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala esittää hallitukselle, että se merkitsee neuvottelujen tuloksen tiedokseen kokouksessaan 23.9. ja edellyttää yt-neuvottelujen tuloksen huomioimista talousarvion ja organisaatiouudistuksen jatkovalmistelussa.

Varsinaisesta talouden tasapainottamissuunnitelmasta päättää kaupunginvaltuusto vuoden 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä 11.11. Organisaatiouudistussuunnitelman toteuttamista käsittelevät toimivaltansa puitteissa kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat syksyn 2019 aikana.
Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltyjen suunnitelmien mukaan vuonna 2020 toteutettaisiin noin 2,6 miljoonan euron henkilöstösäästöt ja yhteensä 82,5 henkilötyövuoden vähennys. Tällöin toteutuisi kaupunginhallituksen asettama 15,49 miljoonan euron kokonaissäästötavoite.

– Kaupungin heikot talousnäkymät johtuvat siitä, että verotulot ja valtionosuudet eivät riitä kasvavista palvelutarpeista johtuvien kustannusten kattamiseen. Ikävä tilanne ei ole henkilöstön syy, mutta vaikeassa tilanteessa henkilöstösäästöiltäkään ei todennäköisesti voida välttyä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala sanoo.

Enintään 12 irtisanotaan, tehtävämuutoksia toteutetaan eri organisaatiotasoilla
Yt-neuvotteluissa käsiteltyjen suunnitelmien mukaan vähennykset toteutettaisiin pääasiassa jättämällä täyttämättä avoimia tehtäviä (22,5 htv, säästötavoite 774 000 euroa), ulkoistamalla rakennuskunnossapito- ja kiinteistönhoitotoiminnot (50 htv, säästötavoite 500 000 euroa) ja poistamalla henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaetu (säästötavoite 558 000 euroa).

Rakennuskunnossapidon ja kiinteistönhoidon ulkoistussuunnitelman tarkempi valmistelu jatkuu. Tarkentuvia suunnitelmia tullaan vielä käsittelemään yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa yt-neuvotteluiden päättymisestä huolimatta.

Suunnitellut henkilöstövähennykset kohdistuisivat kaikille toimialoille. Taloudellisista ja tuotannollisista tai toiminnan uudelleenorganisoinnista johtuvista syistä irtisanottaisiin suunnitelmien toteutuessa enintään kaksitoista henkilöä. Irtisanomiset kohdistuisivat lähinnä johto-, hallinto- ja asiantuntijatehtäviin ja ne toteutettaisiin vuoden 2019 loppuun mennessä.

Neuvotteluissa käsiteltyihin suunnitelmiin ei sisälly lomautuksia, koska kaupunki hakee pysyviä rakenteellisia ratkaisuja lyhyen aikavälin säästöjen sijaan.
 
- Ennen mahdollisten irtisanomisten toteuttamista käydään läpi vapaaehtoiset eläköitymismahdollisuudet sekä viranhaltijalain ja työsopimuslain edellyttämällä tavalla mahdollisuudet tarjota kaupungin muita tehtäviä, vt. henkilöstöjohtaja Antti Määttä toteaa.

Organisaatiouudistuksen valmistelu jatkuu
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Rovaniemellä on valmisteltu myös organisaatiomuutosta, josta on neuvoteltu yt-neuvotteluissa yhdessä
henkilöstön edustajien kanssa. Muutossuunnitelman tavoitteena on ollut, että 1) organisaatiorakenne palvelee asiakaslähtöistä, tehokasta ja taloudellista palvelujen järjestämistä, 2) luottamushenkilöorganisaatio ja viranhaltijaorganisaatio tukevat toinen toisiaan, 3) tukitoimintojen keskittämismahdollisuudet selvitetään ja että 4) kaupungin johtaminen ja esimiestyö paranevat.

Tavoitteiden pohjalta on valmisteltu muutoksia lautakunta- ja toimialarakenteeseen. Esimerkiksi aluelautakunnat lakkautettaisiin ja ne korvaisi uuden elinvoimalautakunnan alainen kylien kehittämisjaosto. Toinen merkittävä uudistus olisi uuden elinvoimapalvelujen toimialan muodostaminen nykyisistä elinvoimapalvelujen palvelualueesta ja teknisten- ja ympäristöpalvelujen toimialasta. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä suunnitellaan organisoitavaksi uudella tavalla. Valtuusto päättää lautakuntarakenteesta hallintosäännön päivittämisen yhteydessä syksyn 2019 aikana.

Kaupunginhallitus päätti yt-neuvottelujen käynnistämisestä kesäkuussa
Kaupunginhallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä kokouksessaan 25.6.2019. Neuvottelut alkoivat 5.8.2019. Syynä neuvottelujen käynnistämiselle oli Rovaniemen kaupungin haastava taloudellinen tilanne.

Vuoden 2018 alijäämäksi muodostui -22,14 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen ylijäämä kaupungin taseessa vuoden 2018 lopussa oli 45,2 miljoonaa euroa ja kuluvan vuoden muutettu talousarvio on hyväksytty -31,1 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Alijäämäennuste vuodelle 2019 on kasvanut johtuen erityisesti lisääntyneistä sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksista, ennakoitua suuremmista poistoista ja verotulojen ennakoitua pienemmästä kertymästä.

_________________

Pääluottamusmiesten kannanotto yt -menettelyyn


Yt -neuvottelut on käyty työnantajan kanssa työnantajan laatimalla lain edellyttämällä aikataululla. Neuvottelut sujuivat avoimessa hengessä. Henkilöstön edustajat ovat neuvottelun aikana saaneet työnantajan laatiman esityksen säästötoimenpiteistä. Toimenpiteistä on käyty keskustelua, kysymyksiä esitetty ja vaihtoehtoja pohdittu.

Henkilöstön edustajat haluavat korostaa, että yt – neuvotteluun liittyvä päätöksenteko on yksinomaan työnantajan vastuulla. Tällä kannanotolla haluamme kuitenkin esittää kantamme seuraaviin asiakokonaisuuksiin, joilla on henkilöstövaikutuksia.

Henkilöstövähennykset
Toiminnan ja talouden uudistamisohjelman seurauksena kaupungin henkilöstömäärää on haluttu tarkastella ja organisaatiota virtaviivaistaa. Neuvottelujen edetessä ei tullut riittävällä tarkkuudella ilmi missä ylimääräistä resurssia olisi ja mihin toimintoihin virtaviivaistaminen tulisi kohdentaa. Henkilöstön vähentäminen lisää olemassa olevan henkilöstön kuormitusta ja vaikuttaa palveluiden laatuun sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Henkilöstön edustajat eivät hyväksy irtisanomisia.

Ulkoistukset
Työnantaja esitti neuvottelun kuluessa Tilaliikelaitoksen kiinteistönhoidon ja rakennuskunnossapidon ulkoistamista. Ulkoistaminen tulisi koskemaan n. 50 työntekijää, jotka työnantajan mukaan siirtyisivät ulkoistuksen seurauksena ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Neuvottelun aikana henkilöstön edustajat eivät saaneet yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa siitä mistä esitetty säästö muodostuu, vaan luvut perustuvat työnantajan mukaan arvioon. Henkilöstön edustajat pitävät ulkoistamista erittäin huonona toimenpiteenä ja ovat huolissaan mahdollisen ulkoistuksen vaikutuksista henkilöstöön sekä kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon toimivuuteen, laatuun ja hintaan.

Kulttuuri- ja liikuntaedun poistaminen
Työnantaja suunnittelee kulttuuri- ja liikuntaedun poistamista (180 €/v/hlö) Henkilöstön edustajat pitävät tätä erittäin huonona toimenpiteenä. Rovaniemen kaupunki ilmoittaa panostavansa työkyvyn ylläpitämiseen, edistämiseen ja työssä jaksamiseen. Kulttuuri- ja liikuntaedun poistaminen sekä henkilökunnan käytössä olleiden Levin ja Pyhätunturin mökkien jo toteutettu myynti vaikuttavat olennaisesti työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Kulttuuri- ja liikuntaetua käytetään aktiivisesti ja sillä on iso merkitys mm. tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä.