Sairaalanniemen asemakaavamuutos etenee valtuuston päätettäväksi

Julkaistu 7.11.2022 15:30

Valokuvasovitus221013_Sairaalanniemi.jpg
Havainnekuva Sairaalanniemen alueesta.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 7.11.2022 Sairaalanniemen asemakaavamuutosta. Hallitus hyväksyi asemakaavan osaltaan ja esittää sitä valtuustolle hyväksyttäväksi. 

Kaava on ollut julkisesti nähtävillä 7.7.–8.9.2022, minkä jälkeen siihen on tehty tarkistuksia ja teknisiä korjauksia. Näissä muutoksissa on huomioitu nähtävilläolon aikana kuntalaisilta muistutuksina saatu palaute ja viranomaisilta saadut lausunnot. 

  • Lounaiskulmalla, Jyrhämänkuja 5:n kohdalla sijaitsevan pysäköintihallin rajausta on siirretty 2,5 metriä itään eli Ounasvaaraa kohti. Näin on saatu lisää etäisyyttä naapurirajalla sijaitseviin puihin. Tämä muutos tehtiin rajanaapurin toiveesta.
  • Sairaalakadun puoleisen uudisrakennuksen muotoa on muutettu niin, että kirkolta päin katsottuna näkymät ovat väljemmät.
  • Edellä mainitun uudisrakennuksen kerroslukua on laskettu niin, että rakennus jää metrin kaksi matalammaksi kuin aiemmin. Muutoksessa on samalla huomioitu palvelutalon tarpeet. Vapautuva rakennusoikeus on siirretty muualle niin, että kolmea eteläisintä rakennusalaa on jatkettu kaksi metriä kohti etelää eli Kotisaarta kohden.
  • Kemijoen rannassa sijaitsevan rakennusalan käyttötarkoitusta on muutettu niin, että se mahdollistaa paitsi asuntojen myös liike- ja toimistotilojen toteuttamisen.
  • Kirkonjyrhämän täytöstä on luovuttu. Aiemmin tarkoituksena oli laajentaa puistoa Jyrhämänkujan edustalla sijoittamalla rakentamisen tieltä puhdasta maa-ainesta vesialueelle resurssitehokkuuden parantamiseksi.
  • Kaava-alueen laavun puoleiselle reunalle on varattu tilaa vesi- ja viemäriputkille. Putket sijoittuisivat viiden metrin päähän rakennuksista. Kaistaleen päälle ei saa rakentaa, mutta sen päälle voidaan istuttaa puistokasvillisuutta.
  • Polkupyöräpaikkoja vaaditaan vähemmän kuin aiemmin. Perusteena on, että asunnoista tulee keskimääräistä suurempia.
  • Suojeltavien puiden määräystä on täsmennetty: suojeltavia puita, pihtoja, on viisi kappaletta. Jos myöhemmin puiden kunto vaatii uusimista, ne korvataan isolla taimella, kaupunginpuutarhurin opastuksella.

Suunnitteilla monipuolinen asuinalue – puistoalue kasvaa, sairaalan vanha osa suojellaan ja entisöidään

Suunnitelman lähtökohtana on ollut väljyys, vehreys sekä monipuoliset ja kiinnostavat jokinäkymät. Alueelle syntyy uusi asuinalue lähelle keskustan palveluita. Kaavaehdotuksessa on yhteensä 21950 m2 rakennusoikeutta. 

Rakennusoikeus mahdollistaa neljän asuinkerrostalon sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen rakentamisen. Hyväksymisvaiheessa olevassa kaavamuutoksessa asuinrakennukset rakennetaan vanhan sairaalan eteläpuolelle. Sairaalarakennuksen vanha osa suojellaan ja entisöidään, ja tilat muutetaan asunnoiksi sekä toimisto-, ateljee- ja galleriatiloiksi. Vanhan sairaalarakennuksen yhteyteen rakennetaan hoivakoti. Lisäksi aluevaraus liikerakennukselle luo yrittäjille mahdollisuuden perustaa ravintolan ja yleisen saunan jokimaisemaan. Monipuolisilla käyttömahdollisuuksilla halutaan varmistaa alueen viihtyisyys ja elinvoimaisuus.

Tiivistyvän kaupunkirakenteen vastapainoksi kaavassa osoitetaan jalankulun- ja pyöräilyn yhteydet sekä laajennetaan viheralueita. Kaavamuutos kasvattaa puistoaluetta merkittävästi tämänhetkiseen asemakaavaan nähden. Kemijokivarren ranta-alueet jäävät yhteiseen virkistyskäyttöön. Viheralueet ja pyöräilyväylät ovat yhteydessä laajempaan Ounasvaaran reittiverkostoon.

"Kaavoitusprosessi on ollut poikkeuksellisen pitkä, mutta näin tärkeän alueen kehittäminen ja erilaisten näkökulmien yhteensovittaminen vie aina aikansa. Lopputulokseen voimme olla erittäin tyytyväisiä ja kumppanuuskaavoitus on toiminut erinomaisesti tässä. Kokonaisuudessa on otettu hyvin huomioon uusi ja vanha rakennuskanta sekä kuntalaisten suosima rantareitti ja virkistyskäyttö", sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila

Alla havainnekuva ja asemakaavakartta Sairaalanniemen alueesta.

(Juttu jatkuu kuvien jälkeen)

Sairaalan_pääty 221013_kuvamallinnos Sairaalanniemi.jpg

Sairaalanniemi_asemakaavamuutos_31.10.2022.jpg


Sairaalanniemen kaavoituksen taustat 

Sairaalanniemen kaavoituksesta on tehty linjaus maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa vuonna 2016. Tuolloin linjattiin, että asemakaava laaditaan alueelle kaupunginhallituksen johdolla niin sanottuna strategisena kaavana. 

Vuonna 2018 kaupunki järjesti Sairaalanniemen alueelle avoimen suunnittelukilpailun. Kaupunginhallituksen nimeämän arviointiryhmän linjausten ja asukkailta saadun palautteen pohjalta laadittiin kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta, joista kuntalaisten oli mahdollista antaa mielipiteitä valmisteluvaiheen kuulemisen aikana loppuvuodesta 2020. Kahdesta kilpailevasta työstä valittiin Kruunu & Laavu -suunnitelma, jonka pohjalta asemakaavan muutosprosessia jatkettiin. 

Sairaalanniemen kaava on ollut valmisteluvaiheessa julkisesti nähtävillä loka-marraskuussa 2020 sekä toiseen kertaan tammi-helmikuussa 2022. Ehdotusvaiheessa asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä kahden kuukauden ajan heinäkuusta syyskuuhun 2022. Kaavaan on tehty tarkennuksia ja korjauksia saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. Kaupunki on myös järjestänyt kaavaprosessin aikana erilaisia yleisötilaisuuksia, viimeisimpänä verkkotilaisuuden ja kaavakävelyn elokuun puolivälissä. 

Sairaalanniemi kaavakävely.jpeg