Vaaranlammen kouluhankkeesta keskusteltiin asukkaiden kanssa: Toteuttamistapa sekä nuoriso- ja asukastilojen sijainti vielä selvittelyssä

Julkaistu 15.12.2021 8:00

Kaupunki järjesti 9.12.2021 keskustelutilaisuuden verkossa Vaaranlammen kouluhankkeen etenemisestä. Tilaisuudessa oli mukana viranhaltijoita, luottamushenkilöitä ja kaupunkilaisia.

Ilmakuva Vaaranlammen koulualueesta.

Asukaskyselyn tulokset kertovat kokoontumis- ja harrastustilojen tarpeesta

Tilaisuudessa osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija Katja Mäntylä kävi läpi kesällä 2021 tehdyn asukaskyselyn tulokset, jotka ovat tämän uutisen liitteenä. Kyselyyn saatiin 220 vastausta ja siinä kartoitettiin mm. millaisia palveluita asukkaat toivovat uuden koulurakennuksen yhteyteen. Lisäksi kysyttiin toiveita sisä- ja ulkotilojen toteutuksesta.

Kaupungin palveluiden lisäksi rakennukseen toivottiin erityisesti kokoontumistiloja ja liikuntapaikkoja. “Koulu ja sen ympäristö voisivat olla tulevaisuudessa ns. Korkalovaaran olohuone”, eräs vastaaja kommentoi.

Sisätilojen osalta toivottiin monikäyttöisyyttä ja helppoa muunneltavuutta. Huolta kannettiin erityisesti sisäilman laadusta ja koululaisten opiskelurauhasta. Ulkotilojen toivottiin olevan aktiivisia kohtaamis- ja vapaa-ajan viettopaikkoja kaiken ikäisille. Vastaajat kaipasivat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia luonnonmukaisessa ja turvallisessa ympäristössä.

Asukkaiden oman toiminnan järjestämisen kannalta toivottiin kiinnitettävän huomiota niin yksittäisten henkilöiden, kerhojen kuin seurojen tarpeisiin. Tästä syystä rakennukseen toivottiin kokoustiloja, liikuntapaikkoja ja -tiloja sekä harrastetiloja esimerkiksi taideaineiden luokista. Myös tapahtumien järjestäminen tulisi ottaa huomioon niin sisä- kuin ulkotiloja suunniteltaessa.

Koulurakennuksen toteuttamistavasta sekä kirjaston ja nuorisotilojen sijoittamisesta päätetään alkuvuodesta

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo tilapalvelukeskuksesta kertoi kouluhankkeen etenemisestä. Tilannekatsaus on tämän uutisen liitteenä.

Hankkeen taustalla oleva tarveselvitys on tehty loppuvuodesta 2019 ja sivistyslautakunta on päättänyt syksyllä 2020 rakennuksen sijoittamisesta Koulukujalle entisen koulun paikalle. Varsinainen hankesuunnittelu on käynnistynyt tilajaoston päätöksellä 14.4.2021.

Tilajaosto päättää Vaaranlammen kouluhankkeen toteutustavan (oma investointi vai vuokramalli) sen jälkeen kun hankesuunnitelman on tilajaostossa käsitelty ja sivistyslautakunnassa hyväksytty.

Lisäksi kaupungin toimielimissä on tehty päätöksiä siitä, mitkä palvelut sijoittuvat koulurakennukseen. Peruskoulun ja varhaiskasvatuksen lisäksi tiloihin on tällä hetkellä tulossa neuvolapalvelut. Hyvinvointilautakunta käsittelee neuvolapalveluiden sijoittumista rakennukseen vielä ennen joulua.

Nuorisotilojen, kirjaston ja asukastoiminnan käyttöön soveltuvien tilojen sijaintia vielä selvitetään. Valmistelussa on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoa: 1) tilojen sijoittaminen Vaaranlammen koulurakennukseen tai 2) tilojen sijoittaminen Hillapolun liikekeskukseen. Sivistyslautakunta käsittelee asiaa alkuvuodesta 2022, jonka jälkeen tilajaosto tekee päätöksen rakennuksen toteuttamistavasta.

Tilaisuudessa käytiin keskustelua kumpi malli kirjaston ja nuorisotilojen osalta olisi asukkaiden näkökulmasta parempi. Näkemyksiä esitettiin sekä koulurakennuksen että Hillapolun puolesta. Nuorisotilojen ja kirjaston sijoittamista koulurakennuksen yhteyteen puoltaisivat mm. koulun piha-alueelle tulevat ulkoliikuntapaikat. Toisaalta taas esimerkiksi joukkoliikenteen pysäkit puoltaisivat tilojen sijoittamista Hillapolun liikekeskukseen. Yleisesti toivottiin, että nuoret ja ikäihmiset osallistetaan asian suunnitteluun palvelujen käyttäjinä. Tärkeänä nähtiin myös tilojen valmistumisen aikataulu.

– Nuorisotilat ja kirjasto ovat joka tapauksessa saamassa tilat Korkalovaaraan, nyt selvitetään enää tilojen sijaintia. Samojen tilojen on tarkoitus palvella myös asukastoiminnan tarpeita, kertoi hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden hallintopäällikkö Risto Varis.

Asukaskyselyn lisäksi koulurakennuksen hankesuunnitteluun on osallistettu laajasti eri yksiköitä. Lisäksi esimerkiksi liikuntapaikkoja suunnitellaan aktiivisessa yhteistyössä nuorisopalvelujen ja alueen nuorten kanssa. Esimerkiksi skeittauspaikkaa on suunniteltu alueen skeittareiden kanssa yhdessä.

Laajan osallisuuden kautta kerättyjen tietojen perusteella alkuperäistä tarveselvitystä on päivitetty. Koulun osalta on päädytty 3-sarjaiseen kouluun joka perustuu viimeisimpään oppilasennusteeseen. Päiväkoti on muutettu 6 sarjaisesta 8 sarjaiseksi viime vuosina kasvaneen palvelutarpeen vuoksi.

Hankesuunnitteluun pohjautuva suunnittelu- ja rakennustöiden kilpailutus toteutetaan aikataulusuunnitelman mukaan kevään 2022 aikana. Entisen koulurakennuksen purkutöiden on tarkoitus alkaa kesän 2022 aikana. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2023, jolloin uusi koulu valmistuisi vuoden 2024 aikana. Paikalla olleet asukkaat toivoivat, että päätöksenteko asiassa ei enää viivästyisi ja rakennushanke saataisiin valmiiksi suunnitellussa aikataulussa.


Tilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys: Miten koulun ja päiväkodin saattoliikenne ja niiden turvallisuus on huomioitu suunnitelmissa?

Koulun ja päiväkodin saattoliikenne on tarkoitus erottaa toisistaan. Koulun saattoliikenne tapahtuisi Koulukujan kautta ja päiväkodin saattoliikenne Kaamoskujan kautta. Koulukujan saattoliikenne ja pysäköintialuetta nostetaan niin että se saadaan tasaisemmaksi ja siten turvallisemmaksi. Lisäksi sekä Kaamoskujalle ja Koulukujalle on tulossa korotetut suojatiet ja muutoinkin kevyen liikenteen väylien turvallisuuteen on tarkoitus panostaa.

Kysymys: Kaamoskuja on talvella liukas ja hankalasti ajettavissa. Onko tähän kiinnitetty suunnitelmissa huomiota?

Liikennejärjestelyjen turvallisuuteen ja käytettävyyteen on tulossa parannuksia. Kaamoskujan talviajettavuudesta käydään vielä keskusteluja yhdyskuntatekniikan kanssa. Tavoitteena on, että liikenne koulurakennukselle sujuu turvallisesti.

Kysymys: Joutuvatko päiväkodille menijät ajamaan jatkossakin kävelytien yli, kuten nyt kun mennään hammashoitolaan ja neuvolaan?

Kyllä joutuvat. Risteysalueen turvallisuutta tullaan parantamaan. Alustavissa keskusteluissa on ollut esillä korotetun suojatien rakentaminen ja liikennemerkein velvoittaa autoilijat väistämään kevyttä liikennettä.

Kysymys: Millaiset piha-alueet koululle on tulossa?

Piha-alueille on tulossa kolme eri osiota: 1) päiväkodin piha-alue, 2) koulun piha-alue sekä 3) liikunta-alue. Koulun ja päiväkodin piha-alueet on erotettu toisistaan käyttäjien toiveiden mukaisesti. Liikunta-alueelle on tulossa urheilukenttä, pesäpallokenttä sekä skeittipaikka. Talvella liikunta alueella on luistelumahdollisuus.

Kysymys: Milloin nykyisen rakennuksen purkutyöt alkavat?

Nykyisen rakennuksen purkaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2022. Purkutyöt kestävät noin 5-6 kk. Uuden rakennuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana. Aikataulussa ei ole juurikaan liikkumavaraa. Aikataulu riippuu nyt paljon alkuvuoden päätöksenteosta. Tiedotamme asian etenemisestä heti kun hankkeen toteuttamistavasta on päätetty ja hankesuunnitelma on hyväksytty.

Kysymys: Milloin päivitetyt tarveselvitykset tulevat nähtäville ja onko niissä huomioitu uudet väestöennusteet?

Vuonna 2019 tehdyn tarveselvityksen tietoja on päivitetty nyt valmisteilla olevassa hankesuunnitelmassa. Suunnitelmassa on otettu huomioon päivitetyt ennusteet alueen väestönkehityksestä ja tulevista palvelutarpeista. Siksi esimerkiksi alakoulun ja päiväkodin kokoja on tarkastettu. Hankesuunnitelma tulee julkiseksi kun se etenee kaupungin toimielimien käsittelyyn alkuvuodesta 2022.

Kysymys: Onko nykyisen koulurakennukset sisäilmaongelmien syyt selvitetty ja voidaanko rakennukselle tehdä ns. käänteinen purku?

Nykyisen rakennuksen osalta tutkimustulokset osoittavat, ettei vanhaa rakennusta ole järkevää enää korjata. Sisäilmaongelmat ovat johtuneet mm. tämän aikakauden rakennuksille tyypillisistä rakenteellisista ongelmista. Vanhan rakennuksen purkamisesta ja uuden rakennuksen rakentamisesta on jo päätetty kaupungin toimielimissä.

Kysymys: Voisiko hankkeen etenemisestä tiedottamiseen panostaa, jotta asukkaiden ei tarvitse seurata pelkästään lautakuntien esityslistoja ja pöytäkirjoja? Voisiko esimerkiksi tällaisia asukastilaisuuksia järjestää jatkossa säännöllisesti?

Hankkeen tiedottamisessa on ollut haasteita, koska asiaa käsitellään niin monessa eri toimielimessä. Haaste on tiedostettu ja tähän koetetaan etsiä ratkaisua. Seuraava asukastilaisuus voitaisiin järjestää helmi-maaliskuussa, kun toteuttamistavasta sekä kirjaston ja nuorisotilojen sijoittumisesta alueella on päätetty.