Yksityistieavustusten haku on alkanut – lue myöntämiskriteerit ja ohjeet hakemiseen

Julkaistu 6.5.2021 10:13

Avustusten saamisen edellytyksenä on muun muassa, että tielle on perustettu tiekunta ja tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö.

Ilmakuvassa teitä sekä omakotitaloja.

(juttua päivitetty 20.5. klo 12.02)

Rovaniemen yksityistieavustusten haku alkoi 17.5.2021 ja kestää heinäkuun loppuun. Avustuksia hakevan on hyvä lukea alla oleva teksti etukäteen. 

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta käsitteli yksityisteiden avustustuksia kokouksessaan 27.4. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimukset, jotka koskivat 26.1.2021 tehtyä päätöstä yksityistieavustusten myöntämisperusteista, mutta muutti tammikuista päätöstä seuraavasti: Kaupungin kunnossapidon sisältöä muutettiin laajentamalla kesäkauden kunnossapito-ohjelmaa niin, että se vastaa kaupungin ja pääurakoitsijan välistä sopimusta. Muilta osin aiempi päätös jäi voimaan. 

Päätökset ovat herättäneet kuntalaisissa kysymyksiä, joihin kaupunki vastaa tässä jutussa. 

1. Kenelle kaupunki myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustuksia jatkossa?
Kaupunki myöntää avustuksia kaikille avustusta hakeville yksityisteille, jotka täyttävät kaupungin yksityistieavustusten ehdot. Vaatimuksena on muun muassa, että tielle on perustettu tiekunta ja tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö. Ehdot löytyvät kokonaisuudessaan tämän jutun lopusta. 

2. Miksi yksityistielle pitää perustaa tiekunta?
Yksityistielaki uudistui vuonna 2019. Lain mukaan avustuksen myöntäminen edellyttää, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasalla yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). Tämä koskee sekä kunnan että valtion avustuksia. Tiekunnan perustaminen ei ole tarpeen, jos tiekunta katsoo, ettei se tarvitse avustuksia.

3. Millaista avustusta yksityistielle voi saada? 
Avustusta voi saada joko kunnossapidon muodossa tai rahallisena. Yllä mainitut avustuskriteerit koskevat molempia avustusmuotoja. 

4. Jos avustuksen haluaa kunnossapidon muodossa, mitä siihen kuuluu?
Avustukseen kuuluu  talvi- ja kesäkunnossapito. Kunnossapito toteutetaan pääurakoitsijan (Alltime Oy) ja Rovaniemen kaupungin välisen kunnossapitosopimuksen mukaisesti. Kunnossapito toteutetaan lyhintä reittiä kaukaisimmalle vakituisesti asutulle kiinteistölle saakka.

Talvikunnossapito sisältää seuraavat työt:

 • aurausviitoituksen asennus ja poisto
 • auraus (talvihoitoluokka IV:n mukaisesti)
 • polanteen tasaus ja poisto
 • liukkaudentorjunta (pääosin karhentamalla)
 • risteysnäkemien madaltaminen
 • jäätyneiden sivuojien ja rumpujen avaus (pois lukien liittymärummut)


Kesän kunnossapito sisältää seuraavat työt:

 • päällystettyjen teiden kevätharjaus
 • sorateiden kevät- ja syysmuokkaus, jos tien kulutuskerros sen mahdollistaa, sekä pölynsidonta kevätmuokkauksen yhteydessä
 • niitot kerran vuodessa
 • vesakon raivaus (5 vuoden välein)
 • vähäisten vaurioiden korjaukset (esim. rumpuheittojen tasaaminen ja maakivien poisto)
 • siltojen pesu ja vuositarkastus

5. Jos tiekunta saa kunnossapitoavustusta, kuinka pitkään avustuspäätös on voimassa?
Kaksi vuotta. Kunnossapidon valinneiden tiekuntien kanssa tehdään kahden vuoden mittainen kunnossapitosopimus. Jos avustukselle haluaa jatkoa, sitä tulee hakea uudelleen. 

6. Millaisiin asioihin rahallista kunnossapitoavustusta voi saada ja kuinka paljon?

Rahallisia avustuksia myönnetään:

 1. tien kunnossapitokuluihin
 2. pienimuotoisiin korjaushankkeisiin
 3. perusparannus- ja uudishankkeisiin

Avustuksia hakevan tiekunnan ja avustettavan yksityistien on täytettävä yleiset avustusehdot, jotka on listattu tämän jutun lopussa. 

1. Tien kunnossapitokulut

Yksityistien kunnossapitokuluihin tarkoitettua avustusta ei erikseen myönnetä kesä- ja talvihoitoon, vaan tiekunta voi itse ohjata avustukset tarpeellisiksi katsomiinsa kohteisiin tai toimenpiteisiin.

Avustuksen määrä lasketaan avustettavan tieosuuden pituuden perusteella seuraavasti:
alle 4,0 km = 700 €/km
yli 4,0 km = 500 €/km

Esim. 1. Avustettavan tieosuuden pituus on 2 km.
Maksettava avustus lasketaan seuraavasti: 2,0 km x 700 €/km = 1400 €

Esim. 2. Avustettavan tien pituus on 6 km.
Maksettava avustus lasketaan seuraavasti: (4,0 km x 700 €/km) + (2,0 km x 500 €/km) = 3800 €

2. Pienimuotoiset korjaushankkeet

Kaupunki tukee myös yksityisteiden pienimuotoisia korjaushankkeita. Avustettavat hankkeet ovat kustannuksiltaan alle 10 000 euron hankkeita. Avustuksia voi hakea ympäri vuoden. Avustuksen piiriin kuuluvat seuraavat työt:

 • kuoppien/reikien paikkaukset päällystetyillä ja sorapintaisilla teillä
 • vesakon raivaus
 • rumpujen ja siltojen korjaukset
 • tien kuivatusjärjestelmän ylläpito (avo-ojien perkaus ja kaivaminen)
 • sorastukset
 • tulva-, routa- ja muiden vaurioiden korjaukset

3. Perusparannus- ja uudishankkeet

Kaupunki myöntää rahallista avustusta kokonaiskustannuksiltaan yli 10 000 euron perusparannus- ja uudishankkeille, joille on myönnetty valtionavustus (Ely-keskus tai Kemera). Kaupungin avustus voi olla enintään 25 prosenttia toteutuneista rakennuskustannuksista ja avustussumma voi olla enintään 25 000 €/hanke. Uuden tien rakentamiskustannuksiksi hyväksytään enintään 15 000 €/km. Avustus on määrärahasidonnainen, eli jos avustettavien hankkeiden kustannukset ylittävät määrärahan, avustusprosentti pienenee. Avustusta haetaan hankkeen valmistuttua. 

Avustukseen piiriin kuuluvat seuraavat työt:

 • teiden päällystäminen
 • laajemmat sorastukset
 • rumpujen ja siltojen korjaukset
 • sillan/siltarummun rakentaminen
 • tien kuivatusjärjestelmän ylläpito (tieojien kaivaminen ja perkaus)
 • laskuojien perkaus/kaivaminen
 • vanhojen päällysteiden purkaminen, esim. sekoitusjyrsintä

7. Rakentaako kaupunki uusille rakentajille tien, jos asukas haluaa vähän syrjemmälle asumaan?

Ei rakenna. Rovaniemen kaupunki voi kuitenkin myöntää rahallista avustusta kokonaiskustannuksiltaan yli 10 000 euron arvoisille yksityistien perusparannus- ja uudishankkeille, joille on myönnetty valtionavustus (ELY-keskus tai Kemera). Katso lisätietoa kohdasta 6. 

8. Voinko saada avustusta yksityistielle, jonka varrella on ainoastaan oma kotini?
Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta päätti tammikuussa, että yksityistiejärjestelmässä ulos jääville ns. omateille (ainoastaan yksi vakituinen asukas) luodaan avustuskäytäntö, joka valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi. Omateiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä. Tältä osin valmistelu on siis vielä kesken.

9. Milloin uutta tienhoitomallia ryhdytään toteuttamaan?
Malli tulee voimaan 15.5. Tällä hetkellä kaupungin kunnossapidossa olevat yksityistiet kunnossapidetään nykyisen mallin mukaisesti 31.8.2021 saakka.

10. Milloin ja mistä avustusta voi hakea?
Yksityistieavustusten haku käynnistyi 17.5.2021 ja päättyy 31.7.2021. 

Avustusten hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka löytyy kaupungin nettisivuilta sekä palvelupiste Osviitasta (Kauppakeskus Rinteenkulma, 2. krs). Hakulomakkeen voi täyttää sähköisesti Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla tai toimittaa skannattuna sähköpostitse osoitteeseen: yksityistiet@rovaniemi.fi 

Lomakkeen voi toimittaa myös paperisena postitse osoitteeseen: 
Rovaniemen kaupunki, 
tekniset palvelut, yksityistieavustukset 
Mäntyvaarantie 2 
96100 Rovaniemi

Mikäli tiekunta valitsee avustusmuodokseen kaupungin kunnossapidon, on hakemukseen liitettävä kunnossapitosopimuslomake tiekunnan allekirjoituksella. Sopimuslomakkeen saa kaupungin verkkosivuilta tai Osviitasta. Hakulomakkeeseen on liitettävä myös tiekunnan päätös (kokouspöytäkirja) kaupungin kunnossapidon tai rahallisen avustuksen hakemisesta. Tiekunta saa takaisin oman kappaleensa kunnossapitosopimuksesta, kun hakemus on käsitelty.

Lisätietoa avustusten hakemisesta

11. Mistä saan lisätietoa yksityisteiden avustuksista?
Avustusten myöntämisperusteet ja hakulomakkeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta:  avustusten myöntämisperusteet ja avustuslomakkeet 

Muita ohjeita voi kysellä osoitteesta yksityistiet@rovaniemi.fi 
 
______________________

Yleiset avustusehdot:


1. Tielle on perustettu tiekunta ja se on rekisteröity MML:n yksityistierekisteriin / KTJ-järjestelmään.
2. Tiekunnan tienpitovastuulla olevan tiestön ja tiekunnan tiedot on ilmoitettu Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad -järjestelmä).
3. Tiekunnan yhteyshenkilöiden tiedot on ilmoitettu kaupungille ja ne ovat ajantasaiset (esim. puhelin ja sähköposti).
4. Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti.
 Kokoukset pidetään säännöllisesti kerran vuodessa
 Tiekunnalla on toimielin, joko hoitokunta tai toimitsijamies
 Päätös avustuksen hakemisesta on kirjattu pöytäkirjaan
 Tiekunnalla on tili avustuksen maksamiselle, rahallista avustusta ei makseta
henkilökohtaiselle tilille
 Tiekunnalla on laadittu yksityistielain mukainen vahvistettu yksikkölaskelma ja
maksuunpanoluettelo
5. Tiekunnan tienpitovastuulla oleva tie on pysyvän asutuksen pääsytie.
6. Avustukset eivät koske tiekunnan erillisillä sopimuksilla hoidettavakseen ottamia teitä, pihateitä tai kiinteistöjen omia teitä.
7. Tie sijaitsee Rovaniemen kaupungin alueella asemakaava-alueen ulkopuolella.
8. Tiekunnan tienpitovastuulla olevan tiestön vaikutuspiirissä tulee olla vähintään yksi (1)
Rovaniemen kaupungin alueella sijaitseva vakituisessa asuinkäytössä oleva kiinteistö*.
9. Kiinteistöltä maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero.
10. Kiinteistöjen asukkaat ovat kirjoilla Rovaniemen kaupungissa.
11. Vakituisen asukkaan virallinen postiosoite on ko. kiinteistölle.
12. Avustusta myönnetään vain vakituisten asuinpaikkojen käyttämille tieosuuksille.
13. Avustetulla tiellä tien käyttöä ei saa kieltää ulkopuolisilta (YksTl 85 §). Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tietä ei saa sulkea puomilla tai kieltää liikennettä ajokieltomerkein.
14. Avustukset maksetaan tiekunnan tilille, jolla käyttöoikeus vähintään 2 osakkaalla/tiekunnan valtuuttamalla henkilöllä.
15. Avustus haetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
16. Avustus määräytyy lyhintä reittiä kaukaisimmalle vakituiselle asuinpaikalle

* Kiinteistöllä tarkoitetaan valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin tilana merkittyä maa-aluetta, jonka rajat on määrätty kiinteistötoimituksessa. Samalla kiinteistöllä voi sijaita yksi
tai useampi vakituisesti asuttu talous. Vakituisesti asuttuna taloutena pidetään asuntoa,
jossa asutaan ympäri vuoden. Vakituiset asunnot voivat sijaita kiinteistöllä yhdessä tai
useassa eri rakennuksessa. Näissä tapauksissa on kuitenkin kyse yhdestä vakituisesti
asutusta kiinteistöstä.

Avustus kunnossapitona -ehdot:


1. Edellä mainitut ”yleiset avustusehdot” tulee täyttyä.
2. Tien tulee olla kunnossapitokalustolla liikennöitävässä kunnossa:
kunnossapitokalusto mahtuu liikennöimään tiellä
tien kantavuus on riittävä kunnossapitokalustolle
3. Kunnossapidettävä osuus määräytyy lyhintä reittiä kaukaisimmalle vakituiselle
asuinpaikalle


Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia