Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristönsuojelulain (2014/527) mukainen ympäristölupahakemus maa-aineksen louhinta- ja murskaustoiminnalle. Lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristönsuojelulain (2014/527) mukainen ympäristölupahakemus maa-aineksen louhinta- ja murskaustoiminnalle. Lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta

13.5.2016 8:00


KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Asia
Ympäristönsuojelulain (2014/527) mukainen ympäristölupahakemus maa-aineksen louhinta- ja murskaustoiminnalle. Lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen ympäristölautakunta.

Hakija
Lapin Kuljetus Oy

Paikka
Rovaniemen Hietavaara, kiinteistö Kallio RN:o 698-406-18-2 (Kylmävaaran kallioalue).

Toiminta
Kylmävaaran alueella louhitaan ja murskataan sekä varastoidaan kiviainesta lähialueiden ra-kennustoimintaan. Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on 16.12.2015 myöntänyt Lapin Kuljetus Oy:lle maa-ainesluvan hakemuksen mukaiselle alueelle (174 §). Maa-aineslupa päättyy 30.6.2025.

Louhinta- ja murskaustoiminta on kausiluonteista. Murskausasemaa ei säilytetä alueel-la, vaan se tuodaan paikalle tarvittaessa. Tuotantojaksoja on 0-2 kertaa vuodessa, tuotantojakson vaihdellessa kolmesta kahdeksaan viikkoon. Kiviainesta on tarkoitus louhia ja murskata keskimäärin 50 000 tonnia vuodessa, maksimituotannon ollessa 150 000 tonnia vuodessa. Toiminta-aika alueella on pääasiassa maanantaista perjan-taihin kello 7-22 välisenä aikana.


Toiminto Toiminta-aika
Murskaaminen ma-pe 7-22
Poraaminen ma-pe 7-22
Rikotus ma-pe 7-22
Räjäyttäminen ma-pe 7-22
Kuormaaminen ja kuljetus ma-pe 6-22
la 7-18 (erityisen tarpeen vaatiessa)


Toiminta-alue sijaitsee Hietavaarassa, noin 12 km Rovaniemen kaupungin keskustasta lou-naaseen Kylmävaarana alueella. Kemijoen itäpuolentieltä toiminta-alueelle on noin 0,9 km. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat pohjoisessa noin 700 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Alueella ei ole asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Länsi-Lapin maa-kuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (MT). Toiminta-alue sijoittuu Hietavaaran pohjavesialueen läheisyyteen, mutta ei itse pohjavesialueelle. Hietavaaran ve-denottamo on noin kilometrin etäisyydellä alueesta. Kylmävaaran ja Hietavaaran välissä on Kylmäoja, joka laskee Kemijokeen. Toiminta-alueelta Kemijokeen on matkaa noin kilometri. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole suojelualueita eikä alueelta ole löydetty uhanalaisia tai harvinaisia lajeja.


Päästöt ja jätteet
Kallion louhinnan ja murskauksen pääasialliset ympäristövaikutukset ovat melu sekä leijuva ja laskeutuva pöly. Porauksessa syntyvän pölyn leviämistä ehkäistään poravaunuun sijoitetulla pölynsidontalaitteistolla. Murskauksessa syntyvää pölyn leviämistä voidaan ehkäistä pölynsi-donnan lisäksi laitoksen seulastojen ja kuljettimien koteloinneilla, varastokasojen sijoittelulla sekä lopputuotteen putoamiskorkeutta säätelemällä. Toiminnasta aiheutuva melu aiheutuu kallion porauksesta, räjäytyksestä ja rikotuksesta sekä murskauksesta. Myös kiviaineksen kuormaus ja kuljetus aiheuttaa melua. Suurin yhtäjaksoinen melu aiheutuu kiviaineksen murskauksesta ja seulonnasta. Räjäytyksistä aiheutuva melu on lyhytaikaista ja kertaluonteis-ta. Toiminta alueella ei ole ympärivuotista, joten räjäytyksiä suoritetaan harvoin. Toiminnasta aiheutuvaa melua ehkäistään pintamaamassojen ja varastokasojen sijoittelulla sekä sijoitta-malla murskauslaitos mahdollisimman alas toiminta-alueella sekä huomioiden maanpinnan muodot ja lähimmät häiriintyvät kohteet.

Tuotantojaksojen aikana polttoaineet varastoidaan lukituissa, ylitäytönesitimillä varus-tetuissa kaksoisvaippasäiliöissä ja öljytuotteet valuma-altaallisessa varastossa tai luki-tussa kontissa. Polttoaineita ja öljyjen käsitellään vain kalvolla suojatulla alueella. Polt-toaineita ja öljyjä varastoidaan alueella vain toiminta-aikana.

Toiminnasta aiheutuu poltettavaa jätettä sekä pieniä määriä vaarallisia jätteitä (öljyisiä jätteitä). Vaaralliset jätteet säilytetään jätesäiliöissä lukitussa kontissa. Jätteet toimite-taan säännöllisesti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Jätteistä pidetään kirjaa.

Asiakirjojen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat julkisesti nähtävänä 13.5.–13.6.2016 välisenä aikana nähtävillä Ro-vaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa viraston aukioloaikoina (os. Hallituskatu 7).

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä hakemuksesta muistutuksen. Muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää viimeistään 13.6.2016 Rovaniemen ympäristölautakunnalle osoitteeseen Rovaniemen ympäristölautakunta, Halli-tuskatu 7, 96100 Rovaniemi. Kirjelmän voi toimittaa myös sähköpostilla kirjaa-mo@rovaniemi.fi.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh. 050 911 1097, carita.lallukka@rovaniemi.fi.

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta